NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Wiadomości z magistratu 15.02.2021

Włocławek, dn. 15 lutego 2021 r.

 • Miasto uczci 79. rocznicę powstania Armii Krajowej W niedzielę 14 lutego 2021 r. o godz. 10.00 przedstawiciele władz Włocławka złożą kwiaty przy Pomniku Żołnierzy Armii Krajowej w parku Łokietka.

  W ten sposób miasto upamiętni 79. rocznicę powstania Armii Krajowej.

 • Będą szczepienia przeciwko HPV Samorząd Włocławka przygotowuje się do realizacji kolejnej edycji programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego. Zarządzeniem Prezydenta Włocławka z dnia 11 lutego 2021 r. został ogłoszony konkurs ofert na wybór realizatora programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta Włocławek” w 2021 r. W ramach otwartego konkursu ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta na realizację programu.

  W tegorocznej edycji planowane są szczepienia II dawką szczepionki 165 dziewcząt, którym podano I dawkę szczepionki w ramach programu w 2020 roku; szczepienia I dawką szczepionki do 200 dziewcząt 12-letnich (ur. w 2009 r.); szczepienia II dawką szczepionki do 70 dziewcząt 12-letnich (ur. w 2009 r.). Świadczenia będą udzielane dobrowolnie i bezpłatnie, po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych.

  Wysokość środków publicznych planowanych na realizację programu wynosi 172 950 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych), W ramach programu obejmuje będą także realizowane działania z zakresu edukacji zdrowotnej.

  Oferty należy składać w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek, ul. Kościuszki 12, pokój nr 20, w godzinach urzędowania (poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz. 7.30-17.00, piątek w godz. 7.30-14.00) lub nadesłać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (decyduje data stempla pocztowego).

  Ostateczny termin składania ofert upływa 1 marca 2021 r.

  Pełna treść Zarządzenia nr 49/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta Włocławek” w 2021 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania w przedmiotowym zakresie: https://bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-492021-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-11-lutego-2021-r-w-sprawie-ogloszenia-konkursu-ofert-na-wybor-realizatora-programu-polityki-zdrowotnej-pn-program-profilaktyki-zaka/

 • Ostatnie dni zgłoszeń na rachmistrzów spisowych Do wtorku 16 lutego 2021 r. potrwa przedłużony nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do prac w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. (NSP 2021).

  Kto może zostać rachmistrzem? Kandydat na rachmistrza spisowego powinien mieć ukończone 18 lat, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza.

  Szczegółowe informacje dotyczące procedury naboru: https://bip.um.wlocl.pl/nabor-kandydatow-na-rachmistrzow-spisowych/

 • Tyle nowych dowodów osobistych włocławianie odebrali w Urzędzie w minionym roku W 2020 roku Urząd Miasta Włocławek wydał blisko 5 700 dowodów osobistych. Do ratusza zgłoszono też ponad tysiąc przypadków utraty lub uszkodzenia dokumentu.

  Warto przypomnieć, jakie są terminy ważności dowodów osobistych. Dowód osobisty wyrobiony dla dziecka, które nie ukończyło 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dokumentu. Dowody osobiste wydane osobom, które 5 lat już ukończyły, jest ważny przez okres 10 lat.

  Należy pamiętać, że dowód osobisty odbiera się osobiście.

  Więcej informacji na temat procedury wydawania dowodu osobistego: https://bip.um.wlocl.pl/so10-wydanie-dowodu-osobistego/

 • Idziemy na basen! Od 15 lutego 2021 r. będzie ponownie czynny Międzyosiedlowy Basen Miejski przy ul. Wysokiej 12. Basen będzie otwarty przez cały tydzień w godz. 6:15-21:45. Z obiektu (basenu i sauny) będzie mogło korzystać w danym momencie 90 osób. Wejście na basen oczywiście w reżimie sanitarnym: obowiązuje mierzenie temperatury, dezynfekcja rąk, zakrycie ust i nosa.

Również 15 lutego mieszkańcy będą mogli skorzystać z obiektów sportowych OSiR na otwartym powietrzu tj. bieżni na stadionie (karnety w cenie 5 zł do nabycia w Informacji Turystycznej przy ul. Warszawskiej 5 oraz biurze OSiR przy al. Chopina 8), siłowni i placów zabaw.

Informacja o funkcjonowaniu obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku: http://osir.wloclawek.pl/aktualnosc/funkcjonowanie-obiektow-osrodka-sportu-i-rekreacji-we-wloclawku/

 • Rusza kolejna tura rejestracji nauczycieli na szczepienia przeciwko covid-19 W poniedziałek 15 lutego 2021 r. rozpoczyna się rejestracja na szczepienia dla pozostałej grupy pedagogów ze wszystkich placówek oświatowych. Także dla nauczycieli akademickich, którzy będą mogli zgłaszać się na szczepienia za pośrednictwem rektorów.

  Przypomnijmy, że w pierwszej kolejności na szczepienia mogli się rejestrować nauczyciele prowadzący zajęcia stacjonarnie w szkołach i przedszkolach. Oczywiście ci nauczyciele, którzy są uprawnieni do szczepień w pierwszej kolejności, a nie zapisali się do tej pory, będą mogli się zgłosić na szczepienie także w ramach obecnej rejestracji.

  Materiał informacyjny na ten temat: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/blisko-270-tys-zarejestrowanych-nauczycieli-polska-wsrod-krajow-ktore-najlepiej-radza-sobie-ze-szczepieniami-w-ue

 • Tablice pamięci na murach filii miejskiej biblioteki Na elewacjach Filii nr 1 przy ul. Grodzkiej oraz Filii nr 7 przy ul. Kapitulnej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku pojawiły się granitowe tablice upamiętniające budowę i przekazanie obiektów jako darów Zakładów Celulozowo-Papierniczych i Cechu Rzemiosł Różnych.

  Na budynku przy ul. Grodzkiej tablica nigdy nie widniała, natomiast po modernizacji budynku filii biblioteki przy ul. Kapitulnej dotychczasowa tablica znajdowała się w przedsionku do drzwi wejściowych.

  Teraz, zamontowane tablice widoczne od ulicy są świadectwem pamięci o budowniczych naszych bibliotek oraz znaczenia, jakie te placówki odgrywały i odgrywają w lokalnej społeczności.

  Informacja na ten temat, wraz z fotografiami, jest dostępna: https://biblioteka.wloclawek.pl/tablice-pamieci/

 • Seminarium online dla pracodawców Fundacja Emic zaprasza na seminarium pt. „Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców w dobie pandemii”, które odbędzie się 23 lutego 2021 r. Seminarium będzie miało formę online.

  Organizatorzy zachęcają:

  „Jeśli już zatrudniasz pracowników z zagranicy, ale procedury legalizacji pracy i pobytu sprawiają Ci trudność lub dopiero planujesz zatrudniać cudzoziemców, to seminarium jest dla Ciebie. Podczas wydarzenia skupimy się na praktycznych aspektach legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców przez Wydziały Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców UW i procedurze rejestracji oświadczeń w powiatowych urzędach pracy w kontekście wprowadzonych przez rząd regulacji w 2020 roku. Opowiemy o również o potencjalnych scenariuszach i zagrożeniach po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego oraz o tym, czego należy spodziewać się w ramach kontroli prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy”.

  Zgłoszenia udziału w seminarium należy wysyłać na adres: https://bit.ly/36kkH2H