NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Akademia Młodych Noblistów

Gimnazjum nr 2 im. ks. J. Popiełuszki zakwalifikowało się do realizacji
kolejnego projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS.
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet
III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 poprawa jakości
kształcenia
Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji Projektu: od 01 czerwca 2010r. do 30 lipca 2013r.
Celem projektu jest wsparcie uczniów klas pierwszych gimnazjów w zakresie
rozwijania kompetencji kluczowych przez 3 lata szkolne, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technik informacyjnokomunikacyjnych (ICT), języków obcych na poziomie gimnazjalnym.
Do realizacji celu zostaną wykorzystane m.in. autorskie programy rozwijające kompetencje kluczowe. W ramach projektu będą prowadzone następujące działania:
Interdyscyplinarny Szkolny Ruch Naukowy (ISRN) zajęcia pozalekcyjne
stacjonarne, prowadzone zgodnie z autorskimi programami rozwijającymi
kompetencje kluczowe: organizowane w ramach 5 laboratoriów (matematycznofizycznych, biologiczno-chemicznych, z języka obcego, informatyki, geografii) i zajęcia wyrównawcze tzw. „Pogotowie Laboratoryjne”, zajęcie niestacjonarne: wycieczki tematyczne, organizowane pod katem konkretnego laboratorium.
Ponadregionalna Akademia Młodych Noblistów (PAMN) festyny naukowe,
konkursy i olimpiady (finał pod koniec roku szkolnego), zajecia
prowadzone przez wykładowców akademickich, cykl spotkań z ludźmi z pasja (z naukowcami, podróżnikami, przedsiębiorcami, specjalistami z wybranych dziedzin),
„Zostań Noblista” (prezentacja przez wykładowców akademickich wybranych dawnych i
współczesnych osiagniec nagrodzonych Nagroda Nobla), „Klucz do sukcesu”
(warsztaty dotyczace rozwoju osobistego), oraz obozy edukacyjne „Letnie
Laboratorium”, „Zimowe Laboratorium”.
Projekt obejmie wsparciem 3000 uczniów z co najmniej 30 szkół z terenów
województwa warminsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego.

Dyrektor G2
Marek Wódecki.