NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Zimowe obowiązki

W związku z opadami śniegu Straż Miejska przypomina właścicielom nieruchomości o obowiązkach zimowych. Ich niedopełnienie stanowi wykroczenie, za które może zostać nałożona grzywna w drodze mandatu karnego.

Obowiązki te wynikają z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwały Rady Miasta Włocławka. Właściciele, użytkownicy oraz osoby posiadające nieruchomość w zarządzie, a także inne podmioty władające nieruchomościami zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości. Do obowiązków tych należy oczyszczanie chodników ze śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń.

Usunięty śnieg oraz lód mogą być pryzmowane przy krawędzi chodnika lub w pasie zieleni przyulicznej, w sposób nie utrudniający ruchu pieszym. Zabronione jest zgarnianie zanieczyszczeń, błota, śniegu i lodu z chodnika na jezdnię. Śliskość chodników powinna być likwidowana poprzez posypywanie chodników materiałami szorstkimi np.: piaskiem, bez stosowania środków chemicznych. Należy również usuwać z dachów i gzymsów obiektów budowlanych bezpośrednio sąsiadujących z drogami i chodnikami sople lodowe i nawisy śniegu, niezwłocznie po ich powstaniu.
Wobec osób nie wywiązujących się z nałożonych obowiązków strażnicy miejscy mogą nałożyć mandat karny lub sporządzić wniosek o ukaranie do Sądu. Osoby, które doznają uszczerbku na zdrowiu w wyniku nie wywiązania się właścicieli z obowiązku odśnieżania chodników mogą domagać się z tego tytułu odszkodowania z powództwa cywilnego. (NS)