NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Referat Ewidencji Gospodarczej UM przypomina przedsiębiorcom, posiadającym ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, że z dniem 31 stycznia 2010 r. upływa termin złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w minionym roku. Koniec stycznia to także ostateczny termin wniesienia opłaty za korzystanie z wymienionych zezwoleń w roku 2010. Niezłożenie oświadczenia lub niedokonanie opłaty w podanym terminie spowoduje wygaśnięcie posiadanego zezwolenia! Opłaty po terminie nie będą przyjmowane. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z ww. przyczyn może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia, jednak nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu. Przedsiębiorcy, których zezwolenia utrzymują ważność przez cały 2010 rok mogą wnosić opłatę w trzech równych ratach, do 31 stycznia, do 31 maja i do 30 września. Przedsiębiorcy, których zezwolenia tracą ważność w ciągu 2010 roku muszą wnieść opłatę jednorazową do 31 stycznia 2010 r. w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. Szczegółowych informacji udziela Referat Ewidencji Gospodarczej UM przy Zielonym Rynku 11/13, pokój 2, tel. 54 414-42-10.