NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Wiadomości z magistratu 28.01.2021

Włocławek, dn. 28 stycznia 2021 r.

 • Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Ratusz ogłosił otwarte konkursy ofert Przedsięwzięcia związane z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, są tematem otwartego konkursu ofert ogłoszonego 25 stycznia 2021 r.

  Zadania objęte konkursem to m.in.: realizacja zadań statutowych stowarzyszeń abstynenckich; prowadzenie działań wspierających rodziny i środowiska zmarginalizowane, zagrożone wykluczeniem społecznym i niewydolne w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, przedsięwzięcia z zakresu przeciwdziałania narkomanii, a także działania i świadczenia pomocowe w tym terapeutyczne, postrehabilitacyjne, zapobiegawcze i integracyjne dla osób uzależnionych i współuzależnionych i Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) oraz programy i świadczenia z zakresu terapii uzależnień dla dzieci, młodzieży i ich rodziców/opiekunów.

  Oferty należy składać osobiście w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta, Włocławek ulica Kościuszki 12 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod numerem 54 414 49 49 w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 7.30-15.30, we wtorki 7.30-17.00, w piątki 7.30-14.00, bądź nadesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Wydziału w terminie do dnia 15 lutego 2021 roku do godziny 15.30.

  Szczegółowe informacje na temat: https://bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-172021-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-25-stycznia-2021-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-wykonywanie-zadan-publicznych-zwiazanych-z-realizacja-zadan-samorzadu-gmi/

  Dnia 25 stycznia 2021 r. został również ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w roku 2021, przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej.

  Oferty należy składać osobiście w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta, Włocławek ulica Kościuszki 12 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod numerem 0 54 414 49 87/54 414 49 49 w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 7.30-15.30, we wtorki 7.30-17.00, w piątki 7.30-14.00, bądź nadesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Wydziału w terminie do dnia 15 lutego 2021 roku.

  Szczegółowe informacje na temat: https://bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-162021-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-25-stycznia-2021-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-gminy-polegajacego-na-prowadzeniu-placowek-wsparcia-dz/

 • Ostatni dzień ankiety ewaluacyjnej Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok Pod koniec 2020 roku poznaliśmy zwycięskie propozycje Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego Włocławka na 2021 rok. Nowością tej edycji był podział na trzy kategorie; Ogólnomiejską, Instytucjonalną i Zieloną. Ostatnia cieszyła się dużym powodzeniem, a dzięki zwycięskiemu projektowi na zmianę aranżacji Starego Rynku będziemy mieli kolejne świetne miejsce wypoczynku.

  Przed tegoroczną, jubileuszową, X edycją budżetu obywatelskiego w naszym mieście chcemy zapytać: jak oceniacie Włocławski Budżet Obywatelski na 2021 rok i jakich zmian oczekujecie w kolejnych edycjach?

  Dlatego prosimy o uzupełnienie krótkiej ankiety ewaluacyjnej, która pozwoli nam wyciągnąć odpowiednie wnioski. Zależy nam na ciągłym udoskonalaniu formuły budżetu obywatelskiego, a jest to możliwe tylko przy dużym zaangażowaniu mieszkańców Włocławka.

  Ankieta ewaluacyjna dostępna jest pod adresem: https://wloclawek.konsultacjejst.pl/konsultacje/0176fb9d-86df-47df-ac1d-ef1d770cf7d3/

  Na Wasze opinie czekamy jeszcze tylko dziś, tj. 28 stycznia 2021.

 • Kolejne budynki w strefie rewitalizacji mają szansę wypięknieć. Są pieniądze do rozdania Dotacje do remontów nieruchomości spoza zasobu Gminy Miasto Włocławek to jedno z narzędzi służących poprawie stanu technicznego budynków w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.

  W 2021 r. przewidziano na ten cel kwotę 1 500 000 zł.

  Działanie skierowane jest do właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, którzy mogą ubiegać się o dotacje na realizację robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie oraz, w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków, prac konserwatorskich i restauratorskich.

  Nabór wniosków potrwa do 8 marca 2021 roku.

  Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem ubiegającego się o udzielenie dotacji wraz z dopiskiem „Dofinansowanie remontu nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji”. Wypełnione wnioski należy wrzucić do pojemnika (urny), znajdującego się przy wejściu do budynku Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13.

  Pełna informacja na ten temat: http://rewitalizacja.wloclawek.eu/news,nabor_wnioskow_o_dotacje_do_remontu_termin_skladania_ofert_,1058.html

 • Kto w 2021 poprowadzi „Śródmieście Cafe”? Został tydzień na zgłoszenie się do konkursu 4 lutego 2021 r. upływa termin składania ofert w otwartym konkursie na prowadzenie kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9.

  Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych zgodnie z art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz.688), które prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem, i których siedziba mieści się na terenie Gminy Miasto Włocławek. Muszą to być organizacje działające minimum rok.

  Warto zaznaczyć, że zadanie realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018 – 2028, tj. prowadzenie kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe”, obejmie okres nie wcześniej niż od 1 marca do 31 grudnia 2021 roku.

  Pełna informacja na ten temat: http://rewitalizacja.wloclawek.eu/news,wybor_operatora_srodmiescie_cafe_termin_skladania_ofert_,1054.html

 • System oświetlenia ulicznego do modernizacji Urząd Miasta wyłonił ofertę najkorzystniejszą w przetargu na modernizację systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Włocławek. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem dostawę i wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED wraz z inteligentnym systemem sterowania.

  Za najkorzystniejszą, uznano ofertę złożoną przez PUH EL PROFESSIONAL Mariusz Maszota, z całkowitą ceną oferty brutto wynoszącą: 5.170.672,50 zł.

  Wyłoniony w przetargu wykonawca jest zobowiązany w szczególności do: demontażu istniejących opraw i ich utylizacji, montażu opraw LED, wymiany przewodów z zabezpieczeniami, montażu inteligentnego sterowania oświetleniem, przeprowadzenia wymaganych prób i badań, uruchomienia oświetlenia oraz uruchomienia inteligentnego systemu sterowania oświetleniem.

  Realizacja przedmiotu zamówienia została podzielona na dwa etapy, które zostaną zrealizowane do końca 2021 roku.

 • Chcą być jak Stanisław Zagajewski W toku jest trzynasta edycja Ogólnopolskiego Konkursu Rzeźbiarskiego im. Stanisława Zagajewskiego – edycja szczególna i niepowtarzalna, bo odbywa się w czasie światowej pandemii. Adresatami konkursu są dzieci ze szkół podstawowych (klasy 4-8) oraz młodzież ze szkół średnich.

  W lutym 2021 r. mijają terminy składania prac do tego szczególnego, artystycznego współzawodnictwa. W kategorii: „prace tworzone na miejscu” zgłoszenia uczestników (maksymalnie 3 osoby z placówki) przyjmowane są od szkół i instytucji kulturalno-oświatowych na karcie zgłoszeniowej do 2 lutego 2021 roku. Do dnia 12 lutego 2021 r. powinno nastąpić przekazanie prac tworzonych na miejscu do Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku.

  W kategorii: „prace nadesłane”, wypalone i podpisane prace o wymiarach maksymalnie 30x30x30 cm (glina raz wypalona tzw. biskwit, nieszkliwiona, niepatynowana) należy przesyłać do 5 lutego  2021 roku.

  Rzeźby oceni jury złożone z artystów plastyków i historyków sztuki. Wernisaż we włocławskim Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, pośród zbioru rzeźb Stanisława Zagajewskiego, planowany jest na 9 kwietnia 2021.

  Konkurs organizują: Centrum Kultury Browar B. oraz Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej.

  Szczegółowy terminarz oraz regulamin konkursu są opublikowane na stronie: https://ckbrowarb.pl/xiii-ogolnopolski-konkurs-rzezbiarski-dla-dzieci-i-mlodziezy-im-stanislawa-zagajewskiego/

  Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej. Istnieje możliwość wypożyczenia wystawy przez instytucje kulturalne w Polsce, które zechcą zorganizować ją w swojej siedzibie.

 • Przyszkolne drogowskazy pojawiły się przy SP 23 i Zespole Szkół nr 11 Od dwóch lat Prezydent Włocławka zaprasza uczniów włocławskich szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na przyszkolny drogowskaz. Ubiegłoroczna (2020) edycja, mimo okresu pandemii, cieszyła się niemałym zainteresowaniem, bo nadesłano blisko 100 prac.

  Komisja konkursowa na czele z prezydentem Markiem Wojtkowskim, a także przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, dokonała wyboru trzech zwycięskich rysunków. To one stały się inspiracją do wyprodukowania trzech „znaków”, które zostały właśnie zamontowane w okolicach szkół, do których uczęszczają autorzy zwycięskich prac. Przyszkolne drogowskazy pojawiły się przy ZS nr 11 na ul. Papieżka oraz przy SP 23 na ul. Kapitulnej.

  Konkurs odbywa się w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, a tablice powstałe z rysunków dzieci są swoistym apelem najmłodszych, skierowanym do kierowców.

 • To ostatnie dni, by pozbyć się poświątecznych choinek Pojemniki na choinki znajdują się w następujących lokalizacjach: Zielony Rynek, ul. Promienna (pętla autobusowa), ul. Toruńska 53B, ul. Toruńska 93, ul. Norwida 1, ul. Płocka 127A, ul. Broniewskiego (plac cyrkowy), ul. Kolska 14, ul. Kaszubska 3, ul. Olszowa 7, ul. Bartnicka (przy boisku), ul. Hoża 2, skrzyżowanie Polna/Barska, skrzyżowanie Ostrowska/Kręta, skrzyżowanie Kapitulna/Jastrzębia, skrzyżowanie Chocimska/Pogodna.

  Przypominamy, że do pojemników nie wolno wrzucać choinek sztucznych ani żadnych innych ozdób świątecznych. Zbiórka zakończy się 29 stycznia 2021 r.