NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Wiadomości z magistratu 20.07.2011

Włocławek, dn. 20 lipca 2011 r.

  • Komunikat MPK Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne informuje, że w związku z oddaniem  kolejnego  etapu  drogi  krajowej nr 1,  tj.  skrzyżowania  ul.  Okrzei   i  POW  oraz  umożliwienia  wjazdu  w  ul.  Starodębską,  od  poniedziałku  25 lipca br., wprowadzone  zostaną  zmiany   w  rozkładach    jazdy  linii   autobusowych  komunikacji  miejskiej  nr:  14,  17,  23 i 24. Przystanek dla tych linii z placu Wolności/Kościuszki  zostanie  przeniesiony  na  ul.  POW. Zarząd Spółki dokonuje jednocześnie zmian w układzie tras linii nr 17 i nr 23. Autobusy  linii  nr  17 – kursować  będą  ulicami:  Brzezinowa,  Al.  Jana  Pawła  II,  Letnia,  Al.  Jana  Pawła  II (Skrajna)  –  dalej  bez  zmian. Autobusy  linii  nr  23 – kursować  będą  ulicami:  Al.  Jana  Pawła  II  –  dalej  bez  zmian  do  ulicy  Ostrowskiej. W godzinach porannych, południowych i   wieczornych,  w  dni  robocze  i  soboty  kursować  będą  do  ul.  Płocka  (Hydrobudowa). Ze względu na małe zapotrzebowanie na usługę przewozową, kursowanie autobusów  linii  nr  23  zostanie  zawieszone  w  niedziele  i  święta. Szczegółowe rozkłady jazdy  przedmiotowych  linii  zostaną  umieszczone 21 lipca  na  stronie internetowej  www.mpk.com.pl
  • Projekt „Jesteśmy Aktywni”: we wrześniu zakończą się staże zawodowe Od 1 kwietnia br. 29 osób – uczestników projektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie: „Jesteśmy Aktywni”, odbywa staże zawodowe we włocławskich instytucjach. Uczestnikami projektu są bezrobotne osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej, które odbywają sześciomiesięczne staże w: Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, Jadłodajni „U Świętego Antoniego”, Urzędzie Miasta, Kujawsko – Pomorskiem Centrum Edukacji Nauczycieli oraz w hufcu OHP. Projekt: „Jesteśmy Aktywni” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Priorytetu VII ,,Promocja integracji społecznej” Działania 7.2 ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 ,,Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przypomnijmy: włocławski MOPR otrzymał na ten projekt 100% dofinansowania, w łącznej kwocie 1 206 688, 40 zł.
  • Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Pod adresem: http://www.bip.um.wlocl.pl/pliki/dokumenty/uchwaly2011/46_2011.pdf można się zapoznać z wytycznymi Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2015. Dokument zawiera m.in. charakterystykę przemocy w rodzinie; regulacje prawne, precyzujące możliwości pomocowe, a także informację o realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie we Włocławku. Celem programu jest systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zjawiska przemocy w rodzinie, ochrona osób i rodzin przed sprawcami przemocy oraz podnoszenie kompetencji służb, zajmujących się tą problematyką. Przypomnijmy: program został przyjęty Uchwałą nr VIII/46/11 Rady Miasta Włocławka z dnia 24 marca 2011 r.
  • Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego: formularze dostępne w internecie Pod adresem: http://www.bip.um.wlocl.pl/?cid=53, jako załącznik do materiałów otwartego konkursu ofert, związanego z realizacją zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w roku 2011, został zamieszczony druk formularza, który jest niezbędny do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego. Przypomnijmy: beneficjenci tegorocznego, otwartego konkursu ofert otrzymali łącznie 101 tysięcy złotych. Samorząd Włocławka dofinansował przedsięwzięcia zgłoszone w ramach 6 zadań: „Kulturalny Włocławek”, „Włocławski Jarmark Rozmaitości”, „Spotkania z tradycją”, „Młodzi w kulturze”, „Koncerty muzyczne”, „Upowszechnianie kultury i historii miasta”. Szczegółowe wyniki konkursu, wraz z kwotami dotacji, są dostępne pod adresem: http://www.bip.um.wlocl.pl/pliki/dokumenty/zarzadzenia/2011/51_2011.pdf
  • Przetarg „Saniko” Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” ogłosiło przetarg nieograniczony na dostawę mobilnej łańcuchowej linii sortownicznej dla Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej mobilnej łańcuchowej linii sortowniczej w wersji ciężkiej – sześciostanowiskowej służącej do ręcznej segregacji odpadów pochodzących z selektywnej zbiorki, tj. opakowań z tworzyw sztucznych, szkła i odpadów pobudowlanych. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zapewni dostawę linii sortowniczej do Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu wraz z jej montażem i uruchomieniem. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy składać do 27.07.2011 r. do godz. 10.00 w siedzibie spółki przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku. Szczegółowe informacje o ogłoszeniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, dostępne są na stronie internetowej www.bip.saniko.com.pl.
  • Place zabaw po remoncie Zakończyły się remonty miejskich placów zabaw, poinformował Wydział Gospodarki Komunalnej UM. W ramach prac wymienione zostały zniszczone urządzenia zabawowe. Prace przeprowadzone zostały na placach zabaw w parkach: Łokietka, Sienkiewicza i przy ul. Jagiellońskiej. Wyremontowane zostały również place zabaw przy ul. Wienieckiej i na Zakręcie, będące w zarządzie Administracji Zasobów Mieszkaniowych we Włocławku. Place zabaw otrzymały certyfikaty deklaracji zgodności dopuszczające do eksploatacji urządzenia zabawowe.
  • Włocławski Test Coopera: Urząd Miasta współfinansuje W najbliższą niedzielę, 24 lipca Włocławski Klub Biegacza „Maratończyk” oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji zapraszają na Włocławski Test Coopera. W ramach Testu Coopera odbywa się 12 minutowy marsz lub bieg, podczas którego uczestnik stara się pokonać jak największą odległość. Zależnie od wyniku, a także płci i wieku, każdy kwalifikuje się do określonej grupy sprawności fizycznej. Test rozpocznie się na stadionie OSiR o godzinie 9.00 i będzie trwał do godz. 11.00. Impreza organizowana jest w ramach Grand Prix Włocławka w Biegach Przełajowych Amatorów – VLADISLAVIA CROSS 2, III etap – test Coopera. Projekt jest współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Włocławek.
  • WIT i MPWiK zapraszają na zwiedzanie Grupowej Oczyszczalni Ścieków W sobotę, 23 lipca Włocławska Informacja Turystyczna wraz z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji zapraszają na sobotni spacerek z przewodnikiem. Celem wycieczki będzie Grupowa Oczyszczalnia Ścieków. Zbiórka o godz. 10.00 na pętli autobusowej linii nr 10 przy ul. Toruńskiej 146.