NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Wiadomości z magistratu 19.01.2021

Włocławek, dn. 19 stycznia  2021 r.

 • Rozpoczął się nabór wniosków do „Programu wyrównywania różnic między regionami III” W 2021 roku Gmina Miasto Włocławek ponownie przystąpiła do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, którego celem jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

  W związku z powyższym  ogłasza się nabór wniosków o dofinansowanie ze środków finansowych PFRON dla niżej wymienionych adresatów w poszczególnych obszarach Programu:

  1)    obszar A (zapewnienie dostępności i likwidacji barier architektonicznych w częściach wspólnych  wielorodzinnych budynków mieszkalnych) – zarządcy wielorodzinnych budynków mieszkalnych;

  2)    obszar B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – gminy, powiaty lub podmioty, które  prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

  3)    obszar C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

  4)    obszar D (likwidacja barier transportowych):

  1. a) placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
  2. b) jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
  3. c) gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

  5)    obszar E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;

  6)    obszar F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej) – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe,

  7)    obszar G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) – powiaty.

  Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków zostały zamieszczone na stronie internetowej PFRON.

  W przypadku obszarów B, C, D, F i G projektodawca składa wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację danego projektu do Sekcji Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku przy ul. Ogniowa 8/10,  sporządzony zgodnie z zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i  projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu, w nieprzekraczalnym terminie  do 1 marca 2021 r.

  Natomiast wnioski zarządców wielorodzinnych budynków mieszkalnych dotyczące obszaru A programu oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu, przyjmowane są w trybie ciągłym. Projektodawca składa wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację projektu bezpośrednio do Oddziału PFRON, właściwego dla miejsca realizacji projektu.

 • Trwa zbiórka choinek, pojemniki już na osiedlach PGK Saniko wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, jak co roku, zorganizowało na terenie Włocławka zbiórkę choinek.

  Spółka wyznaczyła na terenie miasta specjalne punkty, w których umieszczone zostały pojemniki oznaczone napisem „zbiórka choinek”. W tych właśnie punktach mieszkańcy za darmo mogą pozostawić świąteczne drzewka. Przypomnijmy, że do pojemników nie wolno wrzucać choinek sztucznych ani żadnych innych ozdób świątecznych.

  Pojemniki na choinki znajdują się w następujących lokalizacjach: Zielony Rynek, ul. Promienna (pętla autobusowa), ul. Toruńska 53B, ul. Toruńska 93, ul. Norwida 1, ul. Płocka 127A, ul. Broniewskiego (plac cyrkowy), ul. Kolska 14, ul. Kaszubska 3, ul. Olszowa 7, ul. Bartnicka (przy boisku), ul. Hoża 2, skrzyżowanie Polna/Barska, skrzyżowanie Ostrowska/Kręta, skrzyżowanie Kapitulna/Jastrzębia, skrzyżowanie Chocimska/Pogodna.

  Zbiórka potrwa do 29 stycznia 2021 r.

 • Przypominamy: uwagi dotyczące czystości, ładu i porządku w mieście można zgłaszać całodobowo Przypominamy o możliwości całodobowego zgłaszania uwag dotyczących czystości, ładu i porządku w mieście. Ze zgłoszeniami można dzwonić pod numery telefonów do Straży Miejskiej (24h przez 7 dni w tygodniu):

  – (54) 414 44 39;
  – 728 986 986;
  – 986.

  Po otrzymaniu zgłoszenia od mieszkańca, Straż Miejska zweryfikuje zgłoszenie i przekaże do ewentualnej realizacji właściwej jednostce miejskiej.

  Warto też zaglądać regularnie na stronę www.zbierajselektywnie.pl, gdzie publikowane są komunikaty dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi.

 • Zimowe obowiązki właścicieli posesji Straż Miejska przypomina o podstawowych obowiązkach właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania stanu czystości i porządku. Jednym z nich jest uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej, służącą dla ruchu pieszych, położony bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

  Należy również zauważyć, że właściciel nieruchomości nie musi sprzątać chodnika, na którym dopuszczony jest płatny postój pojazdów lub parkowanie samochodów (podst. art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

  Innym bardzo ważnym obowiązkiem, nałożonym na właścicieli nieruchomości lub zarządców obiektów budowlanych jest obowiązek zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu, w razie wystąpienia zewnętrznych czynników. Do takich czynników zewnętrznych zalicza się sople, nawisy śnieżne lub bryły śniegu, powstałe na dachu lub elewacji budynku. Właściciel lub zarządca zgodnie z art. 61 pkt. 2 ustawy prawo budowlane jest zobowiązany do usunięcia tego rodzaju zagrożenia.

  W przypadku niewykonania obowiązku uprzątnięcia chodnika z liści, błota, śniegu lub innych zanieczyszczeń, strażnik miejski może nałożyć mandat karny w wysokości 100 zł, może również skierować wniosek do sądu o ukaranie.

 • Odwołanie komunikatów dotyczących zamknięć wody Z uwagi na warunki atmosferyczne, w tym w szczególności niskie temperatury, które uniemożliwiają podstawienie zastępczych punktów poboru wody, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o we Włocławku odwołało opublikowane wcześnie komunikatu dotyczące zamknięć wody w dniu 18.01.2021r. (ul. Reymonta, Okrężna) i dniu 19.01.2021r. (ul. Okrężna). Informacja opublikowana jest pod adresem: mpwik.wloclawek.pl.
 • Przerwy w dostawie prądu Energa – Operator SA Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji Włocławek informuje, o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej.

  Dnia 19.01.2021w godz. 08.00 do 16.00 we Włocławku stacja Nowomiejska: ul. Nowomiejska, Wolność, Ciasna, Krótka, Rakutowska, Południowa.

 • Pomoc przy uruchamianiu pojazdów Straż Miejska we Włocławku przypomina o możliwości pomocy z której mogą skorzystać właściciele pojazdów mający kłopoty z uruchomieniem swoich samochodów. Aby uzyskać pomoc przy „odpaleniu” samochodu, należy zadzwonić do Dyżurnego Straży Miejskiej pod alarmowy numer telefonu 986, podać lokalizację oraz markę i numer rejestracyjny pojazdu.

  W czasie minionego weekendu, z prośbą o pomoc przy „odpaleniu” samochodu do Dyżurnego Straży Miejskiej zwróciło się blisko 60 osób.

 • Ankieta ewaluacyjna Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok. Pod koniec minionego roku poznaliśmy zwycięskie propozycje Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego Włocławka na 2021 rok. Nowością tej edycji był podział na trzy kategorie; Ogólnomiejską, Instytucjonalną i Zieloną. Ostatnia cieszyła się dużym powodzeniem, a dzięki zwycięskiemu projektowi na zmianę aranżacji Starego Rynku będziemy mieli kolejne świetne miejsce wypoczynku.

  Przed tegoroczną, jubileuszową, X edycją budżetu obywatelskiego w naszym mieście chcemy zapytać: jak oceniacie Włocławski Budżet Obywatelski na 2021 rok i jakich zmian oczekujecie w kolejnych edycjach?

  Dlatego prosimy o uzupełnienie krótkiej ankiety ewaluacyjnej, która pozwoli nam wyciągnąć odpowiednie wnioski. Zależy nam na ciągłym udoskonalaniu formuły budżetu obywatelskiego, a jest to możliwe tylko przy dużym zaangażowaniu mieszkańców Włocławka.

  Ankieta ewaluacyjna dostępna jest pod adresem: https://wloclawek.konsultacjejst.pl/konsultacje/0176fb9d-86df-47df-ac1d-ef1d770cf7d3/.

  Na Wasze opinie czekamy do 28 stycznia br. włącznie.