Opublikowano: śr, Lis 5th, 2014

Wiadomości z magistratu 05.11.2014

Włocławek, dn. 05 listopada 2014 r.

 • Kilka milionów więcej na włocławski sport! O kilka milionów wzrosły w ostatnich latach nakłady jakie miasto przeznacza na sport. O ile w 2008 roku włocławski ratusz przeznaczył na ten cel ponad 6 mln zł, o tyle kwota zaplanowana na ten rok to ponad 13 milionów złotych. Na sumę tę składają się m.in. pieniądze przeznaczane na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizację zawodów oraz na utrzymanie obiektów, bieżące remonty i zakupy inwestycyjne Ośrodka Sportu i Rekreacji. Kwota przeznaczona na sport w 2014 roku – 13 362 767 zł – w rozbiciu na konkretne wydatki kształtuje się następująco: 1 100 000 zł na rozwój sportu oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, 200 000 zł na organizację zawodów oraz 11 766 267 zł dla Ośrodka Sportu i Rekreacji. Jednak kwota ponad 13 milionów złotych na sport w 2014 roku, nie jest kwotą pełną. Do sumy tej należy dodać również: – środki przeznaczone na nowe inwestycje w infrastrukturę sportową oraz modernizację i remonty obiektów sportowych (w tym przy placówkach oświatowych, dzięki którym kluby sportowe i niezrzeszeni włocławianie mogą uprawiać sport w nowoczesnych warunkach); – dotacje, np. na organizację zajęć pozalekcyjnych, półkolonii, obozów w ramach konkursów Wydziału Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej – większość zleceniobiorców to kluby sportowe; – finansowanie animatorów pracujących na włocławskich Orlikach.
 • Blisko 60% efektywnej powierzchni Włocławka obejmują Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego We Włocławku obowiązują 53 Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) o łącznej powierzchni około 2800 ha, co stanowi ok. 33% powierzchni miasta, przy czym prawie 60% powierzchni efektywnej (bez lasów i wód, które stanowią ok. 3700 ha).- Warto zwrócić uwagę, jak ważnym dokumentem jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – mówi Andrzej Pałucki, prezydent Włocławka. – Dzięki niemu możliwe jest urbanistyczne uporządkowanie miasta. To właśnie miejscowe Plany określają przeznaczenie danego terenu. To ważna informacja dla przedsiębiorców, potencjalnych inwestorów i wszystkich mieszkańców. Dlatego w przygotowanie tego dokumentu za każdym razem angażujemy specjalistów, a opracowanie Planu odbywa się z należytą starannością.

  Sporządzanie MPZP jest formą wspierania przedsiębiorczości przez miasto. Miejscowe Plany przyspieszają i usprawniają procesy inwestycyjne. W przypadku istnienia MPZP nie jest konieczne uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, sporządzany jest jedynie projekt i uzyskiwane pozwolenie na budowę. Przeznaczenie terenu oraz warunki zabudowy są w Planie miejscowym jasno określone, wykluczając realizację sprzecznych funkcji na danym terenie. W MPZP znajduje się odpowiedź co na danej działce można pobudować i co powstanie w przyszłości w najbliższej okolicy. Plan dostarcza również informacji, które należy uwzględnić przy szacowaniu wartości nieruchomości. Obowiązywanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego ułatwia gminie gospodarowanie zasobem nieruchomości. Jedynie w MPZP możliwa jest zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

  Warto wiedzieć, że Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, zwany w skrócie Planem miejscowym, jest aktem prawa miejscowego, sporządzonym przez prezydenta, wójta lub burmistrza, przyjmowanym w postaci uchwały rady miasta lub rady gminy, określającym przeznaczenie terenów, warunki zagospodarowania i zabudowy, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego, zasady ochrony środowiska czy zabytków. W Planie miejscowym dokonuje się także zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. MPZP sporządzane są w zgodności z polityką przestrzenną miasta przyjętą w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”. W planie precyzuje się m.in. intensywność zabudowy, udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej, linie zabudowy, gabaryty obiektów, ich kolorystykę, geometrię dachów, zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych czy ogrodzeń. MPZP ustanawia przepisy będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych, zostaje sporządzony zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a celem jego uchwalenia jest wprowadzenie ładu przestrzennego, tzn. takiego kształtowania powierzchni, który uwzględnia wszystkie uwarunkowania, m.in. funkcjonalne, środowiskowe, estetyczne. Każdy plan powstaje we współpracy ze specjalistami, np. Miejską Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną, po uzyskaniu stosownych opinii i uzgodnień wielu organów i instytucji, oraz w zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 • Ruszyła rozbiórka zachodniego skrzydła LMK, do końca maja 2015 roku ta część szkoły zostanie na nowo wybudowana Rozbiórka jest prowadzona w ramach szeroko zakrojonego remontu i przebudowy zabytkowego gmachu Liceum im. Marii Konopnickiej przy ul. Bechiego. Przypomnijmy, że konieczność rozebrania zachodniego skrzydła gmachu wyniknęła w trakcie realizowania przez wykonawcę zamówienia podstawowego. W lipcu tego roku ( 2014 ), na skutek bardzo złego wizualnie stanu wewnętrznych elementów konstrukcji budynku szkoły, takich jak: stropy czy ściany nośne, miasto zleciło wykonanie opinii stanu technicznego. Z treści zleconej opinii wynika, że z powodu pęknięć wewnętrznych elementów konstrukcji budynku oraz braku oparcia stropów na ścianie budynku głównego, skrzydło zachodnie budynku przy ul. Bechiego straciło swoją funkcję użytkową, nie nadaje się do remontu i powinno zostać rozebrane. W konsekwencji miasto podjęło decyzję o rozebraniu, a następnie o odbudowie zachodniego skrzydła budynku szkoły. Dotychczasowemu wykonawcy udzielono zamówienia dodatkowego, w ramach którego poza rozbiórką i odbudowaniem części obiektu, zostanie również zrealizowane: przełożenie istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z jej częściową odbudową, włączenie ujawnionej w trakcie robót kanalizacji sanitarnej z budynku mieszkalnego do kanalizacji sanitarnej na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej; wymiana rynien dachowych, a także pasów nadrynnowych i podrynnowych; wpięcie rur spustowych do kanalizacji deszczowej. Realizacja prac rozbiórkowych trwa, z zachodniego skrzydła zniknęła już połać dachu, a do końca 2014 roku ta część budynku szkoły zostanie rozebrana do poziomu fundamentów, z pozostawieniem części ścian piwnic. Natomiast do końca maja 2015 roku zachodnie skrzydło obiektu ma zostać odbudowane. Prace, na mocy zamówienia dodatkowego „z wolnej ręki” o wartości 4 099 000, 00 zł realizuje Zakład Robót Chemoodpornych i Ogólnobudowlanych CHEMIKOR Marian Kalociński z Włocławka. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia jest dostępne pod adresem: http://www.wloclawek.pl/zamowienia/16_488.html
 • MPEC chce pobudować osiedlową sieć ciepłowniczą w centrum Włocławka. Do piątku (7 listopada) spółka czeka na deklaracje osób i instytucji, które chciałyby zostać podłączone do sieci Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej przystąpiło do kolejnego etapu prac przygotowawczych projektu „Likwidacja niskich emisji w rejonie Starówki Miasta Włocławek”. W ramach tej inwestycji planowana jest m.in. budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami od ul. Łęgskiej, poprzez 3go Maja, do ulicy Żabiej wraz z rozprowadzeniem sieci w ul. Cyganka, Żabia i Piekarska. MPEC czeka teraz na pisemną informację od właścicieli, zarządców, administratorów obiektów w wyżej wymienionym rejonie, które z budynków zasilane są w ciepło z lokalnych kotłowni opalanych węglem oraz indywidualnych palenisk domowych, a mogłyby zostać przyłączone do sieci ciepłowniczej spółki w celu likwidacji źródeł niskich emisji. W ramach projektu Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zaprojektuje i wykona przyłącze cieplne oraz dostarczy i zamontuje węzeł cieplny. Po stronie właściciela nieruchomości pozostanie zaprojektowanie i wybudowanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (w zależności od wymaganych funkcji) w obiekcie. Pisemną informację należy wysłać na adres MPEC w nieprzekraczalnym terminie do 7 listopada tego roku. Dodajmy, że projekt „Likwidacja niskich emisji w rejonie Starówki Miasta Włocławek” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Szczegóły pod adresem: http://www.mpec.com.pl/index.php?parametr=aktualnosc&id=189.
 • Do 7 listopada w Urzędzie Miasta będzie udostępniony do wglądu spis wyborców Osoby zainteresowane mogą dokonać sprawdzeń w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, budynek „B”, I piętro, w godzinach urzędowania. Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie. Jednocześnie Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Włocławek do 7 listopada 2014 r. przyjmuje wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721) może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu. Przepis ten stosuje się również do wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat. Dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie pod numerami kontaktowymi: 54 414 42 22, 54 414 42 51, 54 414 42 55,  54 414 42 64, 54 414 42 79,  54 414 44 80.
 • Profilaktyka i psychoedukacja dla dzieci i młodzieży Statystyki dotyczące używania przez nieletnich alkoholu i innych środków odurzających, ich aktywności seksualnej, aktów agresji, przestępczości czy niszczenia własnej kariery szkolnej, jak i codzienne obserwacje potęgują coraz bardziej niepokój większości dorosłych. Zasadny jest więc obserwowany od kilku lat w Polsce wyraźny wzrost zainteresowania działaniami profilaktycznymi. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Włocławku podejmuje wiele przedsięwzięć z zakresu profilaktyki i psychoedukacji. W swoich działaniach stosuje strategie informacyjne, edukacyjne, strategie alternatyw oraz interwencyjne. Celem strategii edukacyjnych jest pomoc w rozwijaniu ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych (umiejętności nawiązywania kontaktów z ludźmi, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, opierania się naciskom otoczenia itp.). Strategia alternatyw ma na celu pomoc w zaspokojeniu ważnych potrzeb, np. sukcesu czy przynależności oraz osiągania satysfakcji życiowej przez stwarzanie możliwości zaangażowania się w działalność pozytywną – artystyczną, społeczną, sportową itp. Celem działań interwencyjnych jest pomoc osobom mającym trudności w identyfikowaniu i rozwiązywaniu swoich problemów oraz wspieranie w sytuacjach kryzysowych. Poradnia prowadzi spotkania i warsztaty dla dzieci i młodzieży, realizuje programy z zakresu pierwszo- i drugorzędowej profilaktyki. W przypadku zachowań samobójczych uczniów przeprowadza autopsję psychologiczną w zespołach klasowych. Poradnia organizuje także zajęcia warsztatowe, pogadanki, szkolenia, konsultacje oraz indywidualne porady dla rodziców, nauczycieli, wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz innych pracowników instytucji działających na rzecz dziecka. Zajęcia mogą być prowadzone na terenie placówek oświatowych, opiekuńczych, instytucji lub w Poradni. Więcej informacji pod nr tel. 54 232 59 18 oraz pod adresem strony internetowej http://ppp.edukacja.wloclawek.pl/.
 • Już za dwa dni Happysad zagra we Włocławku! Centrum Kultury „Browar B.” zaprasza 7 listopada na koncert zespołu Happysad. Dwa lata po bardzo dobrze przyjętym złotym krążku „Ciepło/Zimno“, Happysad wydaje w wytwórni Mystic nowy album „Jakby nie było jutra“ i wyrusza w promującą go trasę koncertową. Aktualny materiał zrealizowany został po raz pierwszy z Marcinem Borsem. W nagraniach instrumentów klawiszowych zespół wspierał Maciej Ramisz, który poznał się z muzykami podczas zeszłorocznego konkursu na cover utworu Happysad. Maciej wystąpił ze swoją wersją Kostuchny w łódzkiej Dekomresji i tak rozpoczęła się ich wspólna znajomość. Tej jesieni pojawi się na scenie jako szósty członek zespołu. O samym nagrywaniu płyty muzycy piszą: Włożyliśmy w nią ogromne pokłady emocji i siły. Pracowaliśmy na zabój, późnymi godzinami, wychodząc ze studia wczesnym rankiem, wbrew naszym biologicznym zegarom. Jakby nie było jutra. Podczas trasy zespół zaprezentuje na pewno cały nowy materiał oraz przekrój przez dotychczasowy dorobek. Początek koncertu o godzinie 19:00! Przed Happysad pojawią się wrocławskie Neony. Bilety na koncert Happysad po 40 zł (50 zł w dniu koncertu) do kupienia w poniedziałki i wtorki w godzinach 8:00-18:00 oraz środy, czwartki i piątki w godzinach 8:00-15:30 w „Browarze B.” przy ul. Łęgska 28. Rezerwacje biletów pod adresem mailowym: kontakt@rock-on.pl (w treści maila prosimy podać miejsce koncertu oraz dane osobowe).
 • Florystyka – rodzinne warsztaty w „Browarze B.” W niedzielę, tj. 9 listopada o godzinie 10:00 zapraszamy na rodzinne warsztaty, podczas których zostanie przedstawiony nowatorski pomysł na zajęcia florystyczne dla najmłodszych i ich rodziców. W trakcie zajęć dzieci zapoznają się z podstawami florystyki, narzędziami florystycznymi oraz materiałami wykorzystywanymi do pracy. Dzieci wraz z rodzicami wykonają wieniec jesienny z wykorzystaniem materiałów roślinnych i nieroślinnych. Prace urozmaicone zostaną słonecznikami, gerberami oraz soczystą jarzębiną. Naturalnego uroku wieńcom dodadzą kasztany, żołędzie, orzechy, szyszki, owoce, grzyby, dynie oraz cała reszta skarbów jesieni. Podczas zajęć dzieci rozwijać będą kreatywność, samodzielność, a także zdolności manualne. Zajęcia prowadzone będą w sposób dostosowany do wieku uczestników. Każde dziecko wraz z rodzicem będzie miało możliwość zaprojektowania i wykonania swojej kompozycji. W cenie zajęć zapewnione są wszystkie materiały niezbędne do wykonania prac. Zajęcia poprowadzi Joanna Sołtysiak. Koszt to 5 zł od osoby, płatne przelewem lub gotówką w kasie Centrum Kultury „Browar B.” do 7 listopada. Zgłoszenia pod nr tel: 54 427 02 47.
 • “Ślub doskonały” w wykonaniu aktorów Teatru Kwadrat Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku zaprasza 22 listopada o godzinie 17:00 i 20:30 na spektakl pt. „Ślub doskonały” w wykonaniu aktorów Teatru Kwadrat. Na scenie zobaczymy Pawła Małaszyńskiego, Katarzynę Glinkę, Martę Żmudę Trzebiatowską, Aldonę Jankowską, Ilonę Chojnowską, Andrzeja Nejmana i Andrzeja Grabarczyka. „Ślub doskonały” to komedia, która rozbawi, pouczy, a najwrażliwszych może nawet przerazi. Przede wszystkim jednak będzie świetną okazją dla włocławskiego widza do spotkania z gwiazdami sceny, filmu i telewizji… Spektakl opowiada o panu młodym, który w dniu swojego ślubu budzi się rano, a właściwie w południe, w pokoju hotelowym po obficie oblewanym wieczorze kawalerskim… U jego boku leży piękna, naga nieznajoma… Niestety, wśród zapamiętanych atrakcji kawalerskiego wieczoru, obraz tej ślicznej osóbki nie występuje… Natomiast w hotelowym korytarzu już słychać głos przyszłej żony… Od tego momentu życie bohatera komedii “Ślub doskonały” Robina Hawdona już nigdy nie wróci na dotychczasowe tory. Sztuka łączy dwa elementy ukochane przez widzów, czyli romantyzm przedstawienia „Kiedy Harry poznał Sally” z absurdalnym dowcipem i matematyczną precyzją najlepszych światowych fars. Zamierzony przez autorów barokowy weselny kicz, jest doskonałą oprawą dla lokomotywy nieprawdopodobnych zdarzeń, możliwych jedynie w najlepszych farsach. Każdemu z nas zapewne typowa ślubna przesada wydaje się ze wszech miar żenująca. Nic dziwnego zatem, że gdy w taką scenerię wprowadzić absurdalny wątek narzeczonego, przyłapanego na zdradzie w noc przedślubną – mieszanka taka musi prowadzić do wybuchów nieposkromionego śmiechu, a momentami także wzruszeń, choć tego akurat twórcy, trwającego ponad dwie godziny przedstawienia, już nie gwarantują… Bilety na spektakl do nabycia w kasie Teatru czynnej w dni powszednie w godzinach 10:00 – 18:00, tel.: 54 231 47 66. Więcej informacji na stronie http://teatrwloclawek.pl/.

 

 

MartinezFilm

Informacje

Film Włocławianina w TVP Historia

22 sierpnia 2019, Możliwość komentowania Film Włocławianina w TVP Historia została wyłączona

XVIII Włocławskie Zawody Balonowe 2019

22 sierpnia 2019, Możliwość komentowania XVIII Włocławskie Zawody Balonowe 2019 została wyłączona

Miejskie obchody Święta Wojska Polskiego

16 sierpnia 2019, Możliwość komentowania Miejskie obchody Święta Wojska Polskiego została wyłączona

Dożynki wojewódzkie w Ciechocinku

16 sierpnia 2019, Możliwość komentowania Dożynki wojewódzkie w Ciechocinku została wyłączona

Coraz trafniejsze kontrole zwolnień lekarskich

14 sierpnia 2019, Możliwość komentowania Coraz trafniejsze kontrole zwolnień lekarskich została wyłączona

Sobotni spacerek z przewodnikiem

14 sierpnia 2019, Możliwość komentowania Sobotni spacerek z przewodnikiem została wyłączona

Archiwa