NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Tydzień Demokracji Lokalnej we Włocławku

Włocławskie Forum Rozwoju w sprawie Tygodnia Demokracji Lokalnej  wystosowało list do Pana Prezydenta z wnioskiem o uwzględnienie w projekcie budżetu na 2010 rok środków finansowych na przeprowadzenie Eventów w ramach obchodów Tygodnia Demokracji Lokalnej.
17.02.2010 list został złożony w Urzędzie Miasta we Włocławku. (Kliknij i przeczytaj)

17.03.2010 Prezydent odpowiedział, a w nim czytamy:

Odpowiadając na pismo w przedmiocie organizacji Tygodnia Demokracji Lokalnej uprzejmie informuję, że w budżecie miasta Włocławek na 2010 rok nie ma zapisanych tytułów zadań wydatków bieżących, gdyż budżet zadaniowy dla samorządów obowiązywać będzie od 2014 roku. Natomiast z przedstawionych planów finansowo-rzeczowych poszczególnych dysponentów budżetu na 2010 rok nie doprecyzowano ponoszonych wydatków, że będą one ewentualnie związane z obchodami Tygodnia Demokracji Lokalnej. Wprowadzony reżim w zakresie współzależności wydatków bieżących od dochodów bieżących w nowej ustawie o finansach publicznych uniemożliwia deklarowanie wielkości kwoty przeznaczonej na realizację tego tytułu.

Ponadto informuję, że tut. Urząd otwarty jest na współpracę w zakresie organizacji Tygodnia Demokracji Lokalnej niemniej udział miasta w tym wydarzeniu nie musi mieć wymiaru finansowego.

Odpowiedz Prezydenta 17.03.2010
Odpowiedz na list Prezydenta 25.03.2010

Natomiast Włocławskie Forum Rozwoju w odpowiedzi z 25.03.2010 pisze:

Dziękujemy za Pana pismo z dnia 17 marca 2010 popierające przedstawiony przez Włocławskie Forum Rozwoju projekt oraz wyrażoną w nim deklarację współpracy Urzędu Miasta w przedmiocie organizacji Tygodnia Demokracji Lokalnej (TDL). Cieszymy się, że istnieje wola współpracy w zakresie realizacji wyżej wymienionego projektu.

Z ubolewaniem stwierdzamy jednak, że brak jednoznacznego stanowiska Prezydenta odnośnie przyznania środków, jak również brak jasno zadeklarowanej kwoty na cel, uniemożliwiają dalsze planowanie realizacji TDL.

Wierzymy, że udział miasta w organizacji TDL będzie miał oprócz wymiaru merytorycznego również wymiar finansowy. Wspieranie rozwoju demokracji lokalnej wśród społeczeństwa, wyrażające się m.in. w zabezpieczeniu przez miasto środków na ten cel, winno naszym zdaniem stanowić wiodący element polityki władz lokalnych.

W związku z powyższym prosimy o ponowne zweryfikowanie możliwości i wyraźne stanowisko w kwestii finansowania projektu TDL, co umożliwi nam podjęcie dalszych kroków w celu jego realizacji.

W liście otwartym Włocławskiego Forum Rozwoju do Włocławskich samorządowców z 28 lipca 2009 czytaliśmy między innymi:

Tydzień Demokracji Lokalnej celebrowany i przeprowadzany jest np. w Wielkiej Brytanii przez organizację Local Government Association. Główną ideą przyświecającą obchodom w/w święta jest zbliżenie władz lokalnych głównie do młodych ludzi (ale nie tylko), lepsze zdiagnozowanie ich potrzeb, oraz poszerzenie wiedzy u uczestników Eventów z zakresu demokracji i zasad jej funkcjonowania.

Młodzież podczas licznych spotkań, konferencji i prezentacji ma możliwość osobistego poznania i bezpośrednich rozmów z przedstawicielami władz lokalnych, organizacji pozarządowych, radnymi czy parlamentarzystami. Przykładem innych wydarzeń podczas Tygodnia Demokracji mogłoby być np. zwiedzanie Sali Obrad Rady Miasta wraz z wyjaśnieniem przez kompetentne osoby podstawowych mechanizmów przeprowadzania Sesji Rady Miasta, zapoznanie ze Statutem Miasta czy np. zasadami uczestnictwa mieszkańców w posiedzeniach Rady Miasta.

Miejmy nadzieje że dla dobra naszej lokalnej społeczności, małej ojczyzny, rozsądek weźmie górę i wszyscy poważnie potraktują i wezmą do serca nasze wspólne dobro.