NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2009 rok

W Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.um.wlocl.pl/index.php?sit=847 Wydział Finansów opublikował sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2009 rok. Na planowane dochody w kwocie 400,54 mln zł wykonano 416,09 mln zł, co stanowi 103,88% planu. Na planowane wydatki w kwocie 511,71 mln zł wydatkowano 427,99 mln zł, co stanowi 83,64% planu. W okresie od stycznia do grudnia 2009 roku uzyskano mniej dochodów podatkowych o kwotę 9,47 mln zł z kilku powodów: na mocy uchwały Rady Miasta obniżenia górnych stawek podatku – 7,57 mln zł, wprowadzenia przez Radę Miasta ulg i zwolnień na kwotę 1,5 mln zł, umorzenia zaległości podatkowych przez Prezydenta Miasta – 36,8 tys. zł oraz decyzją Prezydenta rozłożenia na raty – 319,3 tys. zł. Dane zawarte w sprawozdaniu potwierdzają, że realizacja budżetu przebiega w sposób prawidłowy. Występujące okresowe nadwyżki środków na rachunku bankowym deponowane były w bankach, a dochody z tego tytułu za 2009 rok wyniosły 2,58 mln zł.