NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

SLD interweniuje w sprawie sieci posterunków Policji

Krystian Łuczak i Stanisław Pawlak Radni Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z SLD wystosowali pismo do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy w sprawie sieci posterunków Policji.

Włocławek, 26 września 2012 r.

 

Krystian Łuczak
Wiceprzewodniczący
Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Stanisław Pawlak
Przewodniczący
Klubu Radnych
Sojuszu Lewicy Demokratycznej
Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Insp. Wojciech Ołdyński
Komendant Wojewódzki Policji
w Bydgoszczy
ul. Powstańców Wielkopolskich 7

W nawiązaniu do dyskusji odbytej w czasie obrad XXVI Sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 24 września 2012 r., w sprawie restrukturyzacji posterunków Policji na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego, w której uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji inspektor Wiesław Domański, wnosimy o ograniczenie ilości likwidowanych posterunków Policji w powiecie ziemskim Włocławskim i pozostawienie co najmniej 5 posterunków zlokalizowanych w siedzibie miasto-gmin.

Jak wynika z prowadzonych działań Pana Komendanta określonych w celach reorganizacji dotychczasowej sieci posterunków w powiecie Włocławskim ziemskim, z 7 dotychczas funkcjonujących posterunków mają pozostać jedynie 3, z siedzibą w Brześciu Kujawskim (miasto-gmina), Choceniu (gmina wiejska), Kowalu (miasto).  Powiat Włocławski należy do największych powiatów w województwie pod względem ilości mieszkańców i powierzchni, obejmuje 13 gmin. Wynika z powyższego, że wcześniej poddano likwidacji posterunki policji w 6 gminach. Zdaniem przedstawicieli samorządów gminnych i powiatu Włocławskiego, po wdrożeniu proponowanych zmian, wzrośnie zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego dla wszystkich mieszkańców, a szczególnie gmin pozbawionych siedzib posterunków i pozostających w znacznej odległości od zaproponowanych w reorganizacji ich siedzib. Zmniejszy się dostępność do Policjanta-Dzielnicowego oraz wydłużeniu ulegnie czas reakcji Policji na ewentualne zagrożenia i zgłoszenia. Nie można również dać wiary, że przy dotychczasowej ilości policjantów zapewni się pracę całodobową posterunków i zachowa się ciągłość służby. Na pewno wzrośnie zapotrzebowanie na pojazdy policyjne i zwiększy ich przebiegi. Komenda Miejska Policji we Włocławku nie posiada komisariatów ani na terenie miasta Włocławek, ani w żadnej gminie powiatu Włocławskiego, co powinno mieć wpływ na zwiększoną liczbę posterunków. Ponadto chcemy przypomnieć, że gminy do tej pory, finansują w różnych formach, swoje lokalne posterunki i mają swój udział w majątku Policji. Dlatego podejmowanie działań wbrew stanowiskom samorządów może spowodować potencjalne ograniczenie zaangażowania jednostek samorządu terytorialnego w ten proces. Gdyby zamiar likwidacji posterunków został zrealizowany w wersji dotychczas prezentowanej, to spowoduje, że południowy obszar powiatu włocławskiego obejmujący miasto-gminy położone wzdłuż granicy z województwem Wielkopolskim, Łódzkim i Mazowieckim, tj. Lubraniec, Izbica Kujawska, Chodecz i Lubień, pozostaną bez siedzib posterunków, a więc bez możliwości efektywnego zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego ich mieszkańców, rozwijających się firm w Strefie Przemysłowej w Lubieniu, turystom wypoczywających w ww. gminach, ważnych tras komunikacyjnych kołowych i kolejowych.

Biorąc powyższe pod uwagę wnosimy o pozostawienie co najmniej 5 posterunków i  zapewniającą jak najmniejsze odległości obsługi mieszkańców od siedzib, co w uzgodnieniu z przedstawicielami samorządów mogłoby zapewnić akceptację prowadzonej restrukturyzacji posterunków policji na obszarze działania Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. Przedkładając powyższe liczymy na pełną i obiektywną analizę przedkładanych argumentów i uwzględnienie naszego wniosku.