NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Płocka Liga Pływania – Runda IV

13 czerwca br. na basenie „Podolanka” w Płocku odbyła się IV Runda zawodów pływackich z cyklu „Płocka Liga Pływania”. Do zawodów przystąpiło 12 klubów, co dało łącznie 215 zawodników, z których dwudziestu siedmiu to przedstawiciele Uczniowskiego Klubu Pływackiego „Wodnik” Włocławek:

Andrzejak Mikołaj (2004), Czerwiński Krzysztof (2001), Czerniak Maksymilian (2004), Długołęcka Roksana (2003), Gajdzińska Amelia (2002), Robaczyński Jakub (2000), Grabowski Jakub (2003), Konopka Kornelia (2003), Król Igor (2006), Król Wiktor (2003), Smok Witold (1997), Kwiatkowski Jan (2001), Lijecka Małgorzata (2003), Obielecki Marcel (2003), Makowski Jakub (2002), Brodowicz Jakub (2003), Obielecki Tymoteusz (2001), Olejniczak Artur (2004), Piątek Adrian (1999), Piątek Olivier (2004), Kwiatkowski Michał (2002), Syska Jagoda (2004), Czajka Julia (2003), Masłowska Justyna (2006), Minta Mariusz (2005), Suchogórski Aleksander (1999), Dzwonkowski Dariusz (2001).

Zawodnicy rywalizowali w czterech kategoriach wiekowych: rocznik 2004 i młodsi, 2002–2003, 2000–2001 oraz 1999 i starsi. Reprezentanci „Wodnika” zdobyli łącznie 11 medali (3 złote, 5 srebrnych, 3 brązowe). Medale dla „Wodnika” wywalczyli:

M i k o ł a j A n d r z e j a k — srebrny medal na dystansie 50 m stylem dowolnym,
A m e l i a G a j d z i ń s k a — złoto na dystansie 100 m stylem grzbietowym oraz srebro na dystansie 100 m stylem dowolnym,
W i t o l d S m o k — srebro na dystansie 100 m stylem klasycznym oraz złoto na dystansie 100 m stylem dowolnym,
M a r c e l O b i e l e c k i — brąz na dystansie 100 m stylem zmiennym,
J a g o d a S y s k a — złoto na dystansie 50 m stylem dowolnym i srebro na dystansie 50 m stylem motylkowym,
A l e k s a n d e r S u c h o g ó r s k i — srebro na dystansie 100 m stylem motylkowym,
A d r i a n P i ą t e k — brąz na dystansie 100 m stylem klasycznym.

S z t a f e t a mężczyzn 4×50 stylem dowolnym wywalczyła brązowy medal w składzie: Witold Smok, Jakub Robaczyński, Suchogórski Aleksander i Dzwonkowski Dariusz. Nasi zawodnicy wielokrotnie poprawiali swoje rekordy życiowe.

Zawodnicy UKP „Wodnik” Włocławek zostali również wyróżnieni, otrzymując medale, dyplomy i nagrody rzeczowe w końcowej klasyfikacji generalnej podsumowującej wszystkie IV rundy zawodów. Wśród najlepszych znaleźli się:
A m e l i a G a j d z i ń s k a dwukrotnie — złoto na dystansie 100 m stylem grzbietowym oraz złoto na dystansie 100 m stylem motylkowym,
J a g o d a S y s k a dwukrotnie — złoto na dystansie 50 m stylem motylkowym oraz srebro na dystansie stylem dowolnym,
J u l i a C z a j k a — srebro na dystansie stylem motylkowym,
W i t o l d S m o k czterokrotnie — złoto na dystansie 100 m stylem grzbietowym, złoto na dystansie 100 m stylem klasycznym, złoto na dystansie 100 m stylem zmiennym oraz brąz na dystansie 100 m stylem motylkowym,
Ł u k a s z P o p ł a w s k i — srebro na dystansie 200 m stylem zmiennym, srebro na dystansie 100 m stylem motylkowym, brąz na dystansie 100 m stylem dowolnym,
A n d r z e j a k M i k o ł a j — złoto na dystansie 50 m stylem dowolnym, brąz na dystansie 50 m stylem motylkowym,
T y m o t e u s z O b i e l e c k i — brąz na dystansie 100 m stylem dowolnym
P i ą t e k A d r i a n — brąz na dystansie 100 m stylem klasycznym,
M a k o w s k i J a k u b — srebro na dystansie 100 m stylem zmiennym
R o b a c z y ń s k i J a k u b — srebro na dystansie 100 m stylem motylkowym.

UKP WODNIK Włocławek ogólnie w klasyfikacji generalnej zdobył 48 medali, w tym 21 złotych, 12 srebrnych, 15 brązowych.
Serdecznie gratulujemy!

UKP WODNIK Włocławek