NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Oni pomagają najlepiej

Kujawsko_pomorskie_herbKonkurs o nagrody zarządu województwa dla najlepszych pracowników i
wolontariuszy pomocy społecznej rozstrzygnięty. Wyróżnienia otrzyma 21 osób
i 4 zespoły.

Ideą konkursu jest wskazywanie dobrych praktyk oraz postaw szczególnego
zaangażowania na polu pomocy społecznej. – Wszystkim nam powinno zależeć, by
działalność prowadzona na tym polu, niezależnie od tego, czy wykonują ją
podmioty prowadzone przez gminy, instytucje kościelne czy organizacje
pozarządowe, spełniała wysokie standardy profesjonalne. Praca w środowiskach
potrzebujących tego typu wsparcia wymaga ponadto szczególnych postaw, chcemy
je promować i upowszechniać – podkreśla marszałek Piotr Całbecki

Nadesłano 28 wniosków konkursowych, a powołana przez zarząd województwa
komisja kwalifikacyjna, na podstawie przysługującego jej uprawnień, zgłosiła
6 dodatkowych kandydatur. Wśród wyróżnionych znalazły się przede wszystkim
osoby i zespoły działające w lokalnych środowiskach.

Gala wręczenia nagród odbędzie się 19 listopada w Urzędzie Marszałkowskim.

Beata Krzemińska
Rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego


Wykaz osób i zespołów z Włocławka, którym przyznano Nagrodę Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej – 2009 rok

Iwona Kotuła Przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością  intelektualną OLIGO we Włocławku

Działania na rzecz kompleksowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych poprzez organizację  zajęć hydroterapii, hipoterapii i dogoterapii oraz zajęć manualnych. Podejmowane działania przyczyniają się również do aktywizacji rodziców (tworzenie grup samopomocowych), środowiska lokalnego przyczyniając się do likwidacji poczucia izolacji dzieci z niepełnosprawnością. Inicjatorka i założycielka Stowarzyszenia OLIGO, podejmuje liczne działania w poszukiwaniu nowatorskich rozwiązań w zakresie usprawniania dzieci niepełnosprawnych, organizator wielu imprez integracyjnych w tym popularyzujących najnowsze osiągnięcia w rewalidacji osób niepełnosprawnych. Autorka Koncertu „Wielu Serc” imprezy o charakterze masowym, popularyzującej twórczość osób niepełnosprawnych (w 2009 r. po raz 4), współinicjator porozumienia organizacji pozarządowych na rzecz utworzenia we Włocławku ZAZ.

Bolesława Obałkowska Prezes Stowarzyszenia Kobiet po Mastektomii „Amazonki” we Włocławku

Działania o charakterze profilaktycznym skierowane do kobiet: uświadamianie konieczności przeprowadzenia badań profilaktycznych.   Realizowane projekty przyczyniają  się do podnoszenia świadomości prozdrowotnej w zakresie profilaktyki nowotworowej, motywowanie kobiet do wykonywania badań; inicjatorka konkursu literackiego „Drugie Życie” zachęcającego do podzielenia się przeżyciami związanymi z chorobą nowotworową  w formie pamiętników, wierszy, dzienników; organizator wykładów i spotkań dla lokalnej społeczności m. in. w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku, współorganizator konferencji onkologicznej „Wiedzieć znaczy nie bać się” w 2007 roku.

Pracownicy Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej „Zacisze” we Włocławku zespół 6 osobowy

Działania na rzecz środowisk z problemami społecznymi, zagrożonych wykluczeniem i izolacją społeczną. Metody pracy stosowane przez zespół wnoszą ogromny wkład w profilaktykę i redukowanie wśród wychowanków zachowań nieakceptowanych społecznie. Wdrażanie projektów aktywizacji i integracji społecznej realizowanych w ramach CAL (Centrum Aktywności Lokalnej). Wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji, nowatorskie metody pracy z młodzieżą trudną, szczególnie poprzez działalność sportową. Świetlica „Zacisze”  to miejsce bezpiecznego oparcia i uzyskania fachowej pomocy w przezwyciężeniu trudności i problemów.

Klub Integracji Społecznej we Włocławku zespół 2 osobowy

Działania na rzecz osób wykluczonych społecznie: aktywizacja społeczna i zawodowa. Utworzenie na terenie Włocławka Klubu Integracji Społecznej, (wcześniej brakowało placówki zapewniającej kompleksowe wsparcie dla osób podlegających wykluczeniu). Zrealizowany projekt „Uwierzyć w siebie” zapewnił kompleksowy system wsparcia przyczynił się do rozbudowy systemu bezpieczeństwa socjalnego, przeciwdziałaniu ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Dodatkowymi efektami były: integracja rodziny, utworzenie Filmowego Klubu Dyskusyjnego.

Zestawienie przygotował Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego