Opublikowano: nie, Kwi 14th, 2013

„Obywatelski Włocławek – Region – Kraj”

Regionalny Konkurs Wiedzy z cyklu „Obywatelski Włocławek – Region – Kraj” im. Bartłomieja Kołodzieja I edycja pt. „Lata przełomu (1989-1991) w regionie oczami świadków i uczestników”.

Ogłaszając I edycję konkurs z cyklu „Obywatelski Włocławek – Region – Kraj” im. Bartłomieja Kołodzieja pragniemy zwrócić uwagę młodzieży szkolnej na znaczenie wydarzeń z lat przełomu (1989-1991) w przekształceniu się Polski w państwo demokratyczne, w którym obywatele decydują o swoich losach, a także mają bezpośredni wpływ na rozwój ich małych ojczyzn. Do prawidłowego funkcjonowania państwa demokratycznego potrzebne jest społeczeństwo obywatelskie, które będzie świadome swoich praw i obowiązków, które będzie zdawało sobie sprawę z odpowiedzialności za losy swojej małej ojczyzny oraz całego państwa. Z tego względu szkoły i m.in. organizacje pozarządowe, podejmują działania w pracy z młodzieżą w zakresie wychowania obywatelskiego i proeuropejskiego, których ważnymi elementami są tożsamość lokalna, tolerancja, szacunek dla osiągnięć innych kultur. Takimi organizacjami są PTH, WTN i Projekt Obywatele Włocławka. Podejmowana inicjatywa idealnie wpisuje się w założenia pracy organizatora i współorganizatorów konkursu.

Wybór Patrona projektowanego cyklu konkursów, Bartłomieja Kołodzieja (1954-2011), nie jest przypadkowy. B. Kołodziej jest przykładem człowieka, który całe dorosłe życie poświęcił sprawom publicznym, pracy samorządowej i społecznej, był człowiekiem, dla którego dobro miasta, regionu i państwa było dobrem nadrzędnym. Aktywnie uczestniczył w przemianach, jakie zaszły w Polsce po 1989 r. Będąc parlamentarzystą w okresie przełomu (1989-1991) miał realny wpływ na przebieg historii i ukształtowanie się współczesnej rzeczywistości. Zawsze wspierał proces przekształcania się polskiego społeczeństwa w społeczeństwo obywatelskie, samorządne.

Cele:

 • kształtowanie postaw obywatelskich, prospołecznych, zgodnych z normami i wartościami demokratycznymi;
 • kształtowanie tożsamości regionalnej oraz poczucia więzi z własnym regionem;
 • przygotowanie do życia we wspólnocie, której każdy jest cząstką z pełną świadomości swoich obowiązków i praw;
 • przygotowanie do uczestniczenia w działaniach obywatelskich;
 • rozpowszechnianie wiedzy o samorządzie, o lokalnym i regionalnym życiu społecznym, gospodarczym, politycznym;
 • inspirowanie młodzieży do samodzielnych poszukiwań poznawczych.
 • zgromadzenie relacji, wspomnień, ocen świadków i uczestników tamtych czasów.

Regulamin konkursu

I. Organizator:

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział we Włocławku

II. Współorganizatorzy:

Sekcja Nauk Historycznych Włocławskiego Towarzystwa Naukowego
Projekt Obywatele Włocławka
Młodzieżowa Rada Miasta Włocławek

III. Zasady konkursu:

 1. Konkurs skierowany jest do:
  – uczniów szkół podstawowych;
  – uczniów gimnazjów;
  – uczniów szkół ponadgimnazjalnych;
  – studentów szkół wyższych
  z terenu Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej w granicach powiatów aleksandrowskiego, lipnowskiego, radziejowskiego, rypińskiego, włocławskiego i miasta Włocławka.
 2. Autorstwo pracy musi mieć charakter indywidualny, dopuszcza się opiekę merytoryczną sprawowaną przez nauczyciela.
 3. Autor przygotowuje jedną pracę.
 4. Autor wyraża zgodę na wykorzystanie swojego dzieła w opracowaniach naukowych, publikacjach, z zastrzeżeniem zachowania praw autorskich.
 5. Pracy konkursowej musi towarzyszyć formularz zgłoszeniowy.
 6. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi przez organizatorów konkursu.

IV. Forma pracy:

 1. Praca musi być napisana w języku polskim.
 2. Forma pracy: album, reportaż, wspomnienia, wywiad, zbiór relacji.
 3. Objętość pracy: 4-8 stron wydruku komputerowego (czcionka 14 pkt., 30 wierszy na stronie). Dopuszcza się prace pisane ręcznie, przy zachowaniu czytelności pisma, na papierze formatu A4.
 4. Praca musi zawierać informacje o autorze: imię i nazwisko, wiek, adres do korespondencji, a także dane dotyczące szkoły, bądź uczelni.

V. Kryteria oceny:

 • Samodzielność (oryginalność) konstrukcji pracy.
 • Umiejętność zgromadzenia źródeł dla opracowanego tematu (źródła archiwalne, wywiady, dokumentacja mechaniczna: fotografie, film).
 • Umiejętność analizy zebranych materiałów. Sposób stawiania pytań i wyciągania wniosków.
 • Od werdyktu jury nie ma odwołania.

VI. Nagrody:

 1. Prace będą oceniane w następujących kategoriach poziomów szkół: podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, wyższe
 2. W każdym z poziomów konkursu przewiduje się trzystopniową gradację nagród (I, II, III miejsce) oraz wyróżnienia. Dopuszcza się możliwość przyznania w każdej kategorii nagród równorzędnych.
 3. Nagrody nie będą wymieniane na ekwiwalent pieniężny.
 4. Opiekunowie prac otrzymają dyplomy poświadczające współpracę z organizatorami konkursu.
 5. Organizatorzy konkursu dopuszczają możliwość wyróżnienia opiekunów nagrodami rzeczowymi, biorąc pod uwagę następujące kryteria: poziom merytoryczny prac, liczba podopiecznych zgłoszonych do konkursu.

VII. Terminarz konkursu:

 1. Terminarz konkursu: 25 marca 2013 r. – 24 maja 2013 r.
 2. Prace należy nadesłać do 24 maja 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego) pod adresem: Archiwum Państwowe w Toruniu Oddział we Włocławku, ul. ks. Skorupki 4, 87-800 Włocławek, z dopiskiem „konkurs historyczny”
 3. Laureaci konkursu zostaną poinformowani indywidualnie o przyznanych miejscach.
 4. Uroczyste ogłoszenie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w czerwcu 2013 r.

VIII. Postanowienia końcowe:

 1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronach internetowych, m.in. www.pth.wloclawek.pl;
 2. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie. Z chwilą opublikowania ich stają się one obowiązujące.
 4. W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
 5. Uczestnik konkursu, opiekun merytoryczny, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu (ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 833).
MartinezFilm

Informacje

ZUS ostrzega: Uwaga na fałszywe maile

17 października 2019, Możliwość komentowania ZUS ostrzega: Uwaga na fałszywe maile została wyłączona

MOPR diagnozuje potrzeby osób niepełnosprawnych

15 października 2019, Możliwość komentowania MOPR diagnozuje potrzeby osób niepełnosprawnych została wyłączona

Spotkanie autorskie z Krzysztofem Beśką

11 października 2019, Możliwość komentowania Spotkanie autorskie z Krzysztofem Beśką została wyłączona

Dzieła godne wystawienia

11 października 2019, Możliwość komentowania Dzieła godne wystawienia została wyłączona

Spacer szlakiem włocławskich Żydów

11 października 2019, Możliwość komentowania Spacer szlakiem włocławskich Żydów została wyłączona

Papież-poeta na kujawskiej ziemi

10 października 2019, Możliwość komentowania Papież-poeta na kujawskiej ziemi została wyłączona

Archiwa