NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

„Obywatelski Włocławek – Region – Kraj”

Regionalny Konkurs Wiedzy z cyklu „Obywatelski Włocławek – Region – Kraj” im. Bartłomieja Kołodzieja I edycja pt. „Lata przełomu (1989-1991) w regionie oczami świadków i uczestników”.

Ogłaszając I edycję konkurs z cyklu „Obywatelski Włocławek – Region – Kraj” im. Bartłomieja Kołodzieja pragniemy zwrócić uwagę młodzieży szkolnej na znaczenie wydarzeń z lat przełomu (1989-1991) w przekształceniu się Polski w państwo demokratyczne, w którym obywatele decydują o swoich losach, a także mają bezpośredni wpływ na rozwój ich małych ojczyzn. Do prawidłowego funkcjonowania państwa demokratycznego potrzebne jest społeczeństwo obywatelskie, które będzie świadome swoich praw i obowiązków, które będzie zdawało sobie sprawę z odpowiedzialności za losy swojej małej ojczyzny oraz całego państwa. Z tego względu szkoły i m.in. organizacje pozarządowe, podejmują działania w pracy z młodzieżą w zakresie wychowania obywatelskiego i proeuropejskiego, których ważnymi elementami są tożsamość lokalna, tolerancja, szacunek dla osiągnięć innych kultur. Takimi organizacjami są PTH, WTN i Projekt Obywatele Włocławka. Podejmowana inicjatywa idealnie wpisuje się w założenia pracy organizatora i współorganizatorów konkursu.

Wybór Patrona projektowanego cyklu konkursów, Bartłomieja Kołodzieja (1954-2011), nie jest przypadkowy. B. Kołodziej jest przykładem człowieka, który całe dorosłe życie poświęcił sprawom publicznym, pracy samorządowej i społecznej, był człowiekiem, dla którego dobro miasta, regionu i państwa było dobrem nadrzędnym. Aktywnie uczestniczył w przemianach, jakie zaszły w Polsce po 1989 r. Będąc parlamentarzystą w okresie przełomu (1989-1991) miał realny wpływ na przebieg historii i ukształtowanie się współczesnej rzeczywistości. Zawsze wspierał proces przekształcania się polskiego społeczeństwa w społeczeństwo obywatelskie, samorządne.

Cele:

 • kształtowanie postaw obywatelskich, prospołecznych, zgodnych z normami i wartościami demokratycznymi;
 • kształtowanie tożsamości regionalnej oraz poczucia więzi z własnym regionem;
 • przygotowanie do życia we wspólnocie, której każdy jest cząstką z pełną świadomości swoich obowiązków i praw;
 • przygotowanie do uczestniczenia w działaniach obywatelskich;
 • rozpowszechnianie wiedzy o samorządzie, o lokalnym i regionalnym życiu społecznym, gospodarczym, politycznym;
 • inspirowanie młodzieży do samodzielnych poszukiwań poznawczych.
 • zgromadzenie relacji, wspomnień, ocen świadków i uczestników tamtych czasów.

Regulamin konkursu

I. Organizator:

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział we Włocławku

II. Współorganizatorzy:

Sekcja Nauk Historycznych Włocławskiego Towarzystwa Naukowego
Projekt Obywatele Włocławka
Młodzieżowa Rada Miasta Włocławek

III. Zasady konkursu:

 1. Konkurs skierowany jest do:
  – uczniów szkół podstawowych;
  – uczniów gimnazjów;
  – uczniów szkół ponadgimnazjalnych;
  – studentów szkół wyższych
  z terenu Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej w granicach powiatów aleksandrowskiego, lipnowskiego, radziejowskiego, rypińskiego, włocławskiego i miasta Włocławka.
 2. Autorstwo pracy musi mieć charakter indywidualny, dopuszcza się opiekę merytoryczną sprawowaną przez nauczyciela.
 3. Autor przygotowuje jedną pracę.
 4. Autor wyraża zgodę na wykorzystanie swojego dzieła w opracowaniach naukowych, publikacjach, z zastrzeżeniem zachowania praw autorskich.
 5. Pracy konkursowej musi towarzyszyć formularz zgłoszeniowy.
 6. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi przez organizatorów konkursu.

IV. Forma pracy:

 1. Praca musi być napisana w języku polskim.
 2. Forma pracy: album, reportaż, wspomnienia, wywiad, zbiór relacji.
 3. Objętość pracy: 4-8 stron wydruku komputerowego (czcionka 14 pkt., 30 wierszy na stronie). Dopuszcza się prace pisane ręcznie, przy zachowaniu czytelności pisma, na papierze formatu A4.
 4. Praca musi zawierać informacje o autorze: imię i nazwisko, wiek, adres do korespondencji, a także dane dotyczące szkoły, bądź uczelni.

V. Kryteria oceny:

 • Samodzielność (oryginalność) konstrukcji pracy.
 • Umiejętność zgromadzenia źródeł dla opracowanego tematu (źródła archiwalne, wywiady, dokumentacja mechaniczna: fotografie, film).
 • Umiejętność analizy zebranych materiałów. Sposób stawiania pytań i wyciągania wniosków.
 • Od werdyktu jury nie ma odwołania.

VI. Nagrody:

 1. Prace będą oceniane w następujących kategoriach poziomów szkół: podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, wyższe
 2. W każdym z poziomów konkursu przewiduje się trzystopniową gradację nagród (I, II, III miejsce) oraz wyróżnienia. Dopuszcza się możliwość przyznania w każdej kategorii nagród równorzędnych.
 3. Nagrody nie będą wymieniane na ekwiwalent pieniężny.
 4. Opiekunowie prac otrzymają dyplomy poświadczające współpracę z organizatorami konkursu.
 5. Organizatorzy konkursu dopuszczają możliwość wyróżnienia opiekunów nagrodami rzeczowymi, biorąc pod uwagę następujące kryteria: poziom merytoryczny prac, liczba podopiecznych zgłoszonych do konkursu.

VII. Terminarz konkursu:

 1. Terminarz konkursu: 25 marca 2013 r. – 24 maja 2013 r.
 2. Prace należy nadesłać do 24 maja 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego) pod adresem: Archiwum Państwowe w Toruniu Oddział we Włocławku, ul. ks. Skorupki 4, 87-800 Włocławek, z dopiskiem „konkurs historyczny”
 3. Laureaci konkursu zostaną poinformowani indywidualnie o przyznanych miejscach.
 4. Uroczyste ogłoszenie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w czerwcu 2013 r.

VIII. Postanowienia końcowe:

 1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronach internetowych, m.in. www.pth.wloclawek.pl;
 2. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie. Z chwilą opublikowania ich stają się one obowiązujące.
 4. W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
 5. Uczestnik konkursu, opiekun merytoryczny, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu (ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 833).