NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Muzealne Spotkania z Fotografią 2011

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku zaprasza uczniów zainteresowanych fotografią do udziału w międzynarodowym konkursie dla dzieci i młodzieży MUZEALNE SPOTKANIA Z FOTOGRAFIĄ, którego organizatorem jest Muzeum w Koszalinie. Patronat nad konkursem objęli: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP i Minister Edukacji Narodowej RP.

Prace należy dostarczyć lub przesłać do 3 czerwca 2011 r. do Działu Oświatowego, Muzeum Etnograficznego, ul Bulwary 6, 87-800 Włocławek, tel.  54 232 30 01. Pod tym adresem można również uzyskać wszelkie informacje na temat konkursu (Ewa Jabłońska).

W załączeniu przesyłamy regulamin konkursu i karty zgłoszeń. Proszę o dokładne zapoznanie się z regulaminem konkursu, a szczególnie z punktem 2, 3 oraz 12 mówiącym o przedmiocie konkursu.
Wejście do muzeów dla uczestników konkursu jest bezpłatne.

Regulamin

Cel konkursu
1. Możliwie szerokie włączenie muzeów do procesu kształcenia szkolnego
2. Wyrobienie wśród dzieci i młodzieży potrzeby obcowania z muzeum
3. Rozbudzanie aktywności uczniów przy wykorzystaniu procesu edukacji regionalnej
4. Rozwijanie osobistych zainteresowań dzieci i młodzieży, ich wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych
5. Prezentacja twórczego spojrzenia młodego pokolenia na muzea

Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych pod warunkiem nieukończenia 20 roku życia
2. Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie, którzy podczas wizyty w muzeum wykonali fotografie przedstawiające muzealne wystawy albo ich fragmenty (pojedyncze eksponaty, zestawy zabytków), zaplecze muzeum (pracownie naukowe, konserwatorskie itp.), a także budynki muzeów, elementy ich architektury, otoczenia lub zabytki zgromadzone w muzeach na wolnym powietrzu
3. Do konkursu mogą przystąpić także dzieci i młodzież przedstawiające w formie reportażu, felietonu lub eseju fotograficznego swoje spotkanie z muzeum (lekcję muzealną, zajęcia w muzealnej pracowni fotograficznej, wycieczkę do muzealnego skansenu itp.)
4. Podstawą wykonywania zdjęć w muzeum jest uzyskanie zgody na fotografowanie
5. Każdy autor może nadesłać 5 samodzielnie wykonanych fotografii
6. Format barwnych lub czarno-białych zdjęć nie może być mniejszy niż 20 x 30 cm
7. Prac konkursowych nie należy oprawiać ani podklejać
8. Wskazane jest nadsyłanie prac poprzez szkoły, instytucje i organizacje pośredniczące w przeprowadzeniu konkursu (przesyłka powinna być sztywno opakowana)
9. Na odwrocie każdej fotografii należy czytelnie podać: imię i nazwisko autora, wiek, tytuł pracy lub zestawu wielozdjęciowego, nazwę i adres szkoły, placówki prowadzącej zajęcia fotograficzne albo organizacji propagującej fotografię, imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna oraz dopisek „MSzF 2011”
10. Do zdjęć należy dołączyć czytelnie wypełniony druk zgłoszenia uczestnictwa. Formularz znajduje się na stronie www.pser.px.pl/mszf/zglo/pol.doc
11. Do fotografii cyfrowych należy również dołączyć ich wersję elektroniczną zapisaną w oryginalnej wielkości i rozdzielczości, w formacie JPG lub TIF
12. Udział w konkursie mogą również wziąć uczniowie, którzy przygotowali multimedialny fotoreportaż (fotokast) tematycznie związany z muzeum
13. Każdy autor może nadesłać 1 samodzielnie wykonany fotokast
14. Zestaw zdjęć w formie multimedialnego reportażu może zawierać dźwięk, napisy, krótkie materiały filmowe, grafikę
15. Czas trwania fotokastu nie może przekraczać 3 minut
16. Multimedialny fotoreportaż powinien być zapisany na CD lub DVD w formacie MOV (kompresja: H.264, zalecana rozdzielczość: 720 x 576 / 768 x 576, klatki na sekundę: 25) albo w formacie WMV (Windows Movie Maker)
17. Fotokast w innym języku niż polski lub angielski wymaga dołączenia napisów bądź listy dialogowej w języku angielskim
18. CD lub DVD zawierające multimedialny fotoreportaż należy opisać na etykiecie płyty (schemat opisu – punkt 9)
19. Do multimedialnego fotoreportażu należy dołączyć czytelnie wypełniony druk „Zgłoszenie uczestnictwa fotokast”. Formularz znajduje się na stronie www.pser.px.pl/mszf/zglo/pol_cast.doc

Rozstrzygnięcie konkursu
1. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatorów
2. Wszyscy laureaci i ich opiekunowie zostaną powiadomieni o werdykcie komisji konkursowej
3. Wyniki konkursu podane również będą na stronach internetowych muzeum

Zastrzeżenia organizatorów
1. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenie fotografii w czasie przesyłki
2. Fotografie niespełniające wymogów regulaminowych nie będą oceniane
3. Jury ma prawo wyboru jednego lub kilku zdjęć z zestawu
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania zdjęć w celach reklamowych (w internecie, prasie, telewizji, katalogach i plakatach wystaw oraz innych wydawnictwach promujących konkurs)
5. Fotografie z chwilą nadesłania przejdą na własność organizatorów
6. Prace zgłoszone na konkurs nie będą odsyłane

Terminarz konkursu
1. Nadsyłanie prac do 3.06.2011 r. na adres: Muzeum Etnograficzne, Dział Oświatowy, ul. Bulwary 6, 87-800 Włocławek
2. Ocena jury do 14.07.2011 r.
3. Zawiadomienie o werdykcie jury do 8.08.2011 r.
4. Otwarcie wystawy połączone z wręczaniem nagród – 22.09.2011 r.
5. Plener fotograficzny dla dzieci i młodzieży oraz seminarium dla nauczycieli i opiekunów 22-25.09.2011 r. (udział w plenerze biorą nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy oraz ich nauczyciele)

Biuro organizacyjne
Dział Oświatowy Muzeum w Koszalinie
ul. Młyńska 37/39, 75-420 Koszalin
tel. 94 343 20 11, fax 94 341 65 87
e-mail: mwk@px.pl
http://www.mszf.px.pl

Źródło: MZKiD