NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Konkurs poetycki – „Kto brzmi w trzcinie?”

Filia nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Arentowicza ogłasza konkurs poetycki dla uczniów szkół gimnazjalnych pt.: „Kto brzmi w trzcinie?”. Konkurs trwa od 11 kwietnia do 10 maja 2011 r. Zapraszamy do wzięcia udziału wszystkich, którzy lubią słowne zabawy.

REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO
„Kto brzmi w trzcinie?”

„W Szczebrzeszynie konkurs będzie. Kto zastąpi chrząszcza w trzcinie tego sława nie ominie(…)” Jacek Cudny

Tematyka prac: wierszykowa zabawa w szeleszczące słowa (głoski ”sz”, „cz”, „rz” itp.)

1. Warunki uczestnictwa:

 • konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych
 • warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie organizatorom jednego wiersza o objętości nie większej niż 2 strony A4.
 • wiersze nie mogą być wcześniej publikowane (w prasie, Internecie czy drukach zwartych) ani nagradzane w innych konkursach
 • do konkursu przyjmowane są jedynie wiersze polskojęzyczne

2. Warunki dyskwalifikacji:

Zdyskwalifikowane zostaną prace, które:

 • nadesłano po terminie (liczy się data stempla pocztowego)
 • przekraczają określoną objętość
 • nie mają godła (np. dane autora na luźnej kartce)
 • plagiat

3. Zgłoszenie do konkursu:

 • tekst wiersza należy nadesłać w formie wydruku komputerowego lub maszynopisu opatrzonym słownym godłem
 • imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer telefonu lub adres e-mail należy umieścić w osobnej zaklejonej kopercie, opatrzonej tym samym godłem i włożyć do koperty zawierającej tekst wiersza
 • prace należy wysłać na adres: Filia Nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej
  im. Z. Arentowicza ul. Wieniecka 14, 87-800 Włocławek.
 • prac nie należy przesyłać drogą e-mailową, na dyskietce lub innym nośniku
 • termin nadsyłania prac: 11 kwietnia – 10 maja 2011 r.
 • o miejscu i dacie uroczystego ogłoszenia wyników konkursu zostaną powiadomieni tylko laureaci drogą listowną bądź telefoniczną, a informacje o wynikach zostaną podane na stronie internetowej: www.biblioteka.wloclawek.pl
 • nadesłanie tekstu na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wzięcie w nim udziału oraz wykorzystanie go w celach promocyjnych oraz na wystawę pokonkursową
 • wszelkie pytania, uwagi, wątpliwości prosimy kierować pod nr tel. 54 231- 53-34 lub e-mail: mbp_f3_wieniecka@poczta.onet.pl