NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Ile może dorobić emeryt i rencista?

W ciągu ostatnich czterech lat liczba pracujących emerytów wzrosła o około 30 procent, co wynika nie tyle z dobrej koniunktury gospodarczej, ale też korzystnych zasad łączenia pracy z pobieraniem świadczenia.

Każdy emeryt, rencista ma prawo dorobić do swojego świadczenia. Musi jednak pamiętać, że dodatkowe zarobki mogą wpłynąć na to czy ZUS zawiesi lub zmniejszy świadczenie.

Emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny (60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni) mogą dorabiać do swojej emerytury bez ograniczeń. Bez ograniczeń mogą również dorabiać niektórzy renciści. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową, oraz renty rodzinne przysługujące po uprawnionych do tych świadczeń. Natomiast o limitach w dorabianiu muszą pamiętać wcześniejsi emeryci i pozostali renciści, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego.

Na to, czy ZUS zawiesi lub zmniejszy świadczenie, ma wpływ przede wszystkim przychód z działalności, od której są obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne np. z umowy o pracę, umowy zlecenia. ZUS może zawiesić lub zmniejszyć świadczenie także wtedy, gdy uprawniony:

 • osiąga przychód z dodatkowej pracy i jest wyłączony z obowiązku ubezpieczeń społecznych, ponieważ pobiera emeryturę lub rentę,
 • wykonuje dodatkową pracę, od której nie trzeba opłacać składek na ubezpieczenia społeczne, bo opłaca już składki na te ubezpieczenia z innego tytułu.

Ile możesz dorobić do emerytury, renty

Limity dorabiania dla emerytów, rencistów ustala się na podstawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia, które oblicza GUS. Od 1 czerwca 2019r. limity będą wyższe, więc będzie można więcej dorobić bez ryzyka zmniejszenia czy zawieszenia świadczenia. Od 1 czerwca 2019r. kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

 • 70% przeciętego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 3465,70zł
 • 130% tego wynagrodzenia, tj. 6436,30zł

Nowe progi będą obowiązywać od 1 czerwca 2019 r. do 31 sierpnia 2019. W tym okresie emeryci, którzy pobierają wcześniejsze emerytury oraz renciści mogą dorobić bez ryzyka zmniejszenia świadczenia do kwoty 3465,70zł. Jeśli osiągną przychód przekraczający 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie wyższy aniżeli 130 proc. tego wynagrodzenia to świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia, która od 1 marca 2019 roku wynosi:

 • 599,04 zł – dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
 • 449,31 zł – dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
 • 509,22 zł – dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Natomiast przekroczenie kwoty przychodów w wysokości 6436,30zł miesięcznie, będzie skutkowało zawieszeniem wypłaty świadczenia.

Dodatkowy dochód a renta socjalna

Od 1 czerwca wzrośnie też kwota przychodu, jaką mogą uzyskać osoby pobierające rentę socjalną. Wynosi ona 3465,70zł ale po jej przekroczeniu świadczenie będzie zawieszone, a nie zmniejszone.

Rodzaje przychodów wpływające na zawieszenie prawa do renty socjalnej:

 • przychód z działalności, od której są obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, np. z pracy wykonywanej w ramach stosunku pracy, pracy nakładczej, umowy zlecenia lub umowy agencyjnej, pobierania stypendium sportowego, prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Dochód uzyskany za granicą z powyższych tytułów też ma wpływ na rentę socjalną.

W przypadku tego rodzaju renty wpływ na zawieszenie ma również m.in. przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na zawieszenie renty socjalnej wpływają także:

 • przychody osiągane z tytułu wykonywania umowy zlecenia przez uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów, którzy nie ukończyli 26 lat życia oraz honoraria z tytułu działalności artystycznej lub twórczej.
 • kwoty zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, a także kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego.
 • przychód z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów
  o podobnym charakterze, opodatkowanych na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

ZUS