NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Biblioteka Pedagogiczna kończy 60 lat!

Ważniejsze daty z historii biblioteki pedagogicznej we Włocławku:

 1. 17 maja 1951 r. – pierwszy wpis do księgi inwentarzowej
 2. 1 listopada 1951r. – otwarcie „Okręgowej Biblioteki Pedagogicznej przy Miejskim Ośrodku Doskonalenia Kadr Oświatowych” we Włocławku ul. Kościuszki 12
 3. Wrzesień 1958 r. – przeniesienie Pedagogicznej Biblioteki Powiatowej do budynku Inspektoratu Oświaty we Włocławku ul. Słowackiego 4A
 4. Lipiec 1975 r. przeniesienie biblioteki do budynku Wydziału Oświaty we Włocławku ul. Nowomiejska 15
 5. Styczeń 1976 r. – przekształcenie Pedagogicznej Biblioteki Powiatowej w Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką
 6. 1976 r. – ustanowienie sieci bibliotek pedagogicznych w województwie włocławskim w skład której weszły Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna we Włocławku i filie w Aleksandrowie Kujawskim, Lipnie, Radziejowie i Rypinie oraz działy nauczycielskie bibliotek szkolnych.
 7. Wrzesień 1976 r. – likwidacja filii w Radziejowie. Przekazanie zbiorów do biblioteki publicznej.
 8. 10 lipca 1993 r.. – zmiana nazwy z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej na Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną
 9. 1998 r. – likwidacja filii w Aleksandrowie. Zbiory przekazano do biblioteki Zespołu Szkół w Aleksandrowie Kujawskim.
 10. 1 września 1998 r. powstanie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w skład którego weszła Publiczna Biblioteka Pedagogiczna
 11. 2001 r. – likwidacja filii w Rypinie. Przekazanie zbiorów do biblioteki publicznej w Rypinie.
 12. 2001 r. zmiana nazwy na Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku
 13. 2004 r. likwidacja filii w Lipnie. Przekazanie zbiorów do KPCEN we Włocławku.

Z historii Pedagogicznej Biblioteki Powiatowej (1951 – 1975)

„W celu usprawnienia działalności Pedagogicznej Biblioteki Powiatowej  i rozwoju czytelnictwa w roku 1959 należałoby:
a) zatrudnić drugą osobę w pracy bibliotecznej
b) przeprowadzić kontrolę księgozbioru
c) uzupełnić opracowanie księgozbioru
d) zorganizować bibliotekę ruchomą dla powiatu
e) opracować metody zapobiegające przetrzymywaniu książek przez czytelników„

Sprawozdanie opisowe biblioteki za rok 1958

„Zorganizowano wystawki książek na konferencjach rejonowych w powiecie. Część książek pozostawiono pod opieką wybranych nauczycieli, którzy zajmą się wypożyczaniem ich wśród koleżeństwa.”

Sprawozdanie opisowe biblioteki za rok 1961

„Zaplanowane prace na rok 1961 zostały w zasadzie wykonane. Księgozbiór został w miarę możliwości finansowych powiększony, przeszło ¾ książek zostało obłożonych w papier, wiele książek zostało zaopatrzonych w koperty. Wiele książek dostarczono czytelnikom po uprzednim ściągnięciu ich w najrozmaitszy sposób od innych czytelników, nieraz na własnym motocyklu po godzinach służbowych”

Sprawozdanie opisowe biblioteki za rok 1961

„Kierownik biblioteki brał udział w szeregu konferencji rejonowych i specjalistycznych odwiedzając na zebraniach z walizką książek wszystkie bez wyjątku rejony konferencyjne w mieście i powiecie. Obecny był również na różnych zebraniach w lokalu Inspektoratu Szkolnego”

Sprawozdanie opisowe biblioteki za rok 1961

„Prace gospodarcze. Zakupiono i uszyto firanki do biblioteki. Zakupiono obrus na stolik i ceratę na biurko”.

Sprawozdanie opisowe biblioteki za rok 1962

„Dobór książek do PBP według  zapotrzebowania czytelników, wskazań Dyrektora SN w Toruniu i uzgadniany z Komisją Zakupu Książek”

Sprawozdanie opisowe biblioteki za rok 1962

„Przez cały rok apelowano do czytelników o terminowy zwrot książek i zwracano uwagę na szkodliwość przetrzymywania ich”

Sprawozdanie opisowe biblioteki za rok 1962

„Biblioteka współpracuje także z podinspektorami szkolnymi. Przygotowała dla nich wykazy podstawowych lektur metodycznych i światopoglądowych celem zalecania ich nauczycielom przy spostrzeżeniach powizytacyjnych”

Sprawozdanie opisowe biblioteki za rok 1963

„Zakupiono do biblioteki 5 stolików, 3 skrzynki katalogowe, 2 lampy, przestawny piec w magazynie książek.”

Sprawozdanie opisowe biblioteki za rok 1964

„Biblioteka posiada wszystkie pozycje książkowe wymienione w wykazie Ministerstwa Oświaty i to w kilku egzemplarzach”

Sprawozdanie opisowe biblioteki za rok 1965

„Biblioteka dbała także o czystość i porządek księgozbioru. Wszystkie książki zaopatrzone są w sygnaturę firmową Biblioteki. Ponad 1000 książek zostało oprawionych w papier ochronny. W tej dziedzinie wydatnie pomógł nam kol. Władysław Markowski emerytowany kierownik szkoły z Chocenia, który przez okres 2 miesięcy po 3 godziny dziennie pracował społecznie”

Sprawozdanie opisowe biblioteki za rok 1965

Ogólnie należy stwierdzić, że praca w roku 1965 układała nam się sprawnie i zgodnie z założeniami i wymaganiami władz zwierzchnich”

Sprawozdanie opisowe biblioteki za rok 1965

„Biblioteka włączyła się czynnie do finału konkursu czytelniczego pn. „Tysiąclecie Państwa Polskiego”. Wspólna nasza praca nad rozwojem czytelnictwa książek o tematyce związanej z tysiącleciem dała piękne rezultaty, gdyż miasto i powiat Włocławek uzyskał I miejsce w woj. bydgoskim na szczeblu szkół podstawowych i licealnych.”

Sprawozdanie opisowe biblioteki za rok 1966

„Stale troszczyliśmy się o wygląd książek oprawiając ponad 1000 tomów w papier ochronny w czym wybitnie pomogła nam Kol. Teresa Kosmala wychowawczyni z przedszkola Nr 4 będąca na urlopie rekonwalescenckim”

Sprawozdanie opisowe biblioteki za rok 1966

„Biblioteka wspólnie z Ośrodkiem Metodycznym zorganizowała 30 godzinny kurs bibliotekarski w którym wzięło udział 42 nauczycieli – bibliotekarzy szkolnych. O potrzebie zoorganizowania takiego kursu świadczyła duża frekwencja uczestników oraz wyrazy podziękowania pod adresem organizatorów”

Sprawozdanie opisowe biblioteki za rok 1966

„Nie ma pomieszczenia na czytelnię. W związku z tym zajdzie potrzeba wyszukania nowego lokalu, względnie, co byłoby lepszym rozwiązaniem powiększenie powierzchni biblioteki przez przyłączenie 2 sąsiadujących pokoi zajmowanych dotychczas przez woźną Wydziału Oświaty. W tym przypadku konieczna pomoc władz wojewódzkich”

Sprawozdanie opisowe biblioteki za rok 1971

„Sprawa zwrotu wypożyczonych książek wytwarza nieraz bardzo kłopotliwą sytuację. Niektórzy oporni czytelnicy nie reagują na pisma nawet z podpisem Inspektora Szkolnego. Są naturalnie przypadki, że czytelnik zwleka ze zwrotem ksiązki ponieważ przygotowuje się do egzaminu na wyższych uczelniach względnie do egzaminu kwalifikacyjnego. Są oni częściowo usprawiedliwieni. Pomimo tych trudności, korzystając z pomocy Inspektora Szkolnego zaległości są bardzo małe”

Sprawozdanie opisowe biblioteki za rok 1971

Do popularyzacji książki w poważnym stopniu przyczyniło się osobiste wyszukiwanie książek w katalogu przez zainteresowanego.  Często skutek był ten, że zamiast jednej książki, jak zamierzał, czytelnik wypożyczał parę innych.

Sprawozdanie opisowe biblioteki za rok 1971

„Konieczne jest zaopatrzenie biblioteki pedagogicznej w maszyny do pisania i powielacze gdyż bez tych podstawowych narzędzi pracy nie może być mowy o rozwinięciu propagandowej i bibliograficzno-informacyjnej pracy biblioteki. Brak maszyn do pisania jest w dobie współczesnego rozwoju informacyjnego rażącym anachronizmem”

Sprawozdanie opisowe biblioteki za rok 1972

Nowo powstałe województwo włocławskie posiada 5 bibliotek pedagogicznych w tym 4 filie w Aleksandrowie Kujawskim, Lipnie, Radziejowie i Rypinie i Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką we Włocławku.

Sprawozdanie opisowe biblioteki za rok 1975

Z historii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej (1976 – 1993)

„Wnioski do pracy:
–         Organizować spotkania dla nauczycieli bez kwalifikacji
–         Zmienić w lokalu PBW ogrzewanie z piecowo-opałowego na centralne
–         Zacieśnić współpracę z bibliotekami szkolnymi
–         Otoczyć opieką nauczycieli niekwalifikowanych
–         Otoczyć szczególną troską nauczycieli nowatorów przyczyniających się do rozwoju postępu pedagogicznego
–         Włączyć się poprzez całą swoją działalność w upowszechnianie kultury pedagogicznej społeczeństwa”

Sprawozdanie opisowe biblioteki za rok 1979

„O poprawę warunków lokalowych walczymy od 1976 r. W prasie wielokrotnie pisano o trudnej sytuacji lokalowej naszej Biblioteki. W tej chwili sytuacja jest tragiczna, bo za rok nowo zakupione zbiory znowu będą leżały na podłodze.”

Sprawozdanie opisowe biblioteki za rok 1982

„Najwięcej pracy i kłopotów przysparzają zadłużeni czytelnicy. Należy jednak podkreślić, że ich liczba z roku na rok maleje. Z roku na rok zwiększa się liczba książek zagubionych przez nauczycieli.”

Sprawozdanie opisowe biblioteki za rok 1982

„Dobra działalność dydaktyczno-wychowawcza w dużej mierze zależy od postępu pedagogicznego i innowacji pedagogicznych. W nowatorstwie pedagogicznym ogromna rola przypada pedagogicznym bibliotekom. PBW w miarę swych skromnych możliwości stara się być bankiem informacji w zakresie postępu pedagogicznego. Otaczamy nauczycieli nowatorów indywidualną opieką biblioteczną i bibliograficzną. Propagujemy wydawnictwa nauczycieli nowatorów. Wojewódzka Rada Postępu Pedagogicznego widzi w PBW swojego sojusznika. Dowodem jest biuletyn „Inspiracje” wydawany przez WRPP przy współpracy PBW.”

Sprawozdanie opisowe biblioteki za rok 1983

„Obecna wizytacja potwierdziła fatalne warunki lokalowe PBW we Włocławku, sygnalizowane przez dyrekcję w corocznych sprawozdaniach z działalności biblioteki a także stwierdzone w czasie kontroli PBW przeprowadzonej przez MOiW w 1979 r. oraz lustracji w marcu 1984 r.

Pracownicy PBW oraz filii opracowują recenzje książek na różne konferencje nauczycielskie, zespoły samokształceniowe, narady itp.

Do ciekawych działań bibliotek pedagogicznych na rzecz bibliotek szkolnych i nauczycieli zaliczyć można np.:
–        prowadzenie zajęć w PBW ze słuchaczami Studium Pedagogicznego – nauczycielami bibliotekarzami
–        w każdą środę PBW jest do dyspozycji dla młodych rozpoczynających pracę nauczycieli bibliotekarzy na konsultacje indywidualne i zbiorowe, taką samą działalność prowadzą filie. Szczególne zaangażowanie wykazują biblioteki pedagogiczne w pracy na rzecz nauczycieli bibliotekarzy niekwalifikowanych. Przygotowane są i rozsyłane do szkół różne materiały pomocnicze.

PBW czynnie włączyła się do ruchu postępu pedagogicznego. Stanowi ona bank informacji o nowatorstwie pedagogicznym i nauczycielach nowatorach.

PBW ściśle współpracuje z Wojewódzką Radą Postępu Pedagogicznego. Dowodem tej współpracy jest biuletyn informacyjny „Inspiracje” redagowany w PBW i przy jej udziale.

Kończąc uwagi o pracy bibliotek pedagogicznych podkreślić należy ich szereg inicjatyw i prac wychodzących poza obowiązki statutowe. Dla przykładu można tu podać  ankietę badającą sytuację bibliotek szkolnych w województwie, której wyniki oraz wnioski zostały opracowane przez pracowników PBW i przedstawione Sekcji Bibliotekarskiej ZG ZNP oraz KOiW.

Sprawozdanie z wizytacji bibliotek szkolnych i pedagogicznych
województwa włocławskiego przeprowadzonej
przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania w 1984 r.

„Pracownicy PBW prowadzili zajęcia na kursie dla nauczycieli bibliotekarzy województwa włocławskiego zorganizowane przez ODN. PBW i Filie służą pomocą nauczycielom metodykom przygotowując: wystawy, komplety książek do gabinetów metodycznych, zestawienia bibliograficzne.”

Sprawozdanie opisowe biblioteki za rok 1985

„W roku sprawozdawczym biblioteka zakupiła powielacz, dzięki czemu Wydział Informacyjno-Bibliograficzny opracowuje zestawienia bibliograficzne, które są rozsyłane do wszystkich szkół.”

Sprawozdanie opisowe biblioteki za rok 1987

Z historii Publicznej Biblioteki Pedagogicznej (1993 – 1998)

„W lutym 1994 zakupiono komputer IBM 486Sx z drukarką i programem bibliotecznym MAK oraz sprzęt biurowy i od tego okresu zbiory biblioteczne są rejestrowane na komputerze.”

Sprawozdanie opisowe biblioteki za rok szkolny 1993/1994

„Biblioteka Pedagogiczna czyni starania aby sprostać zapotrzebowaniom czytelników. Szczególnie stara się pomóc nauczycielom w pozyskaniu materiałów metodycznych do bieżącej pracy w szkole jak i nauczycielom podnoszącym swoje kwalifikacje, potrzebnych najnowszych opracowań, zwłaszcza z pedagogiki, psychologii, filozofii, etyki, informatyki, ekonomii itp.”

Sprawozdanie z wizytacji przeprowadzonej
w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej we Włocławku
przez Kuratorium Oświaty we Włocławku w 1994 r.

„Dzięki dobrze zorganizowanej pracy i właściwej działalności rośnie ranga i znaczenie PBP i filii wśród czytelników. Niewątpliwy wpływ na taką ocenę mają różnorodne formy pracy, właściwy wybór nowości, recenzja, opracowania bibliograficzno-informacyjne, wystawki nowości i udział w konferencjach metodycznych nauczycieli.

Podstawowa działalność PBP i filii skierowana jest głównie na potrzeby nauczycieli. PBP i filie służą daleko idącą pomocą nauczycielom dokształcającym się i doskonalącym swój warsztat pracy, a także studentom spoza oświaty. Pomoc ta wyraża się m.in. doborem odpowiedniej literatury naukowej i metodycznej, a także pełnej informacji o zasobach księgozbioru.”

Sprawozdanie z wizytacji przeprowadzonej
w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej we Włocławku
przez Kuratorium Oświaty we Włocławku w 1994 r.

„Biblioteka Pedagogiczna pełni we Włocławku bardzo specjalną funkcję. Z naszych usług korzystają zarówno nauczyciele jak i mieszkańcy Włocławka pobierający naukę w innych ośrodkach akademickich. Abyśmy stanęli na wysokości zadania konieczne jest udzielanie szybszej i bardziej wszechstronnej informacji i umożliwienie czytelnikowi samodzielnego poszukiwania materiałów. Stan komputeryzacji naszej placówki jest w powijakach. Posiadamy 2 komputery IBM 285 i 486. Pracujemy w programie MAK BN.”

Sprawozdanie opisowe biblioteki za rok 1997

Formy pracy w zakresie upowszechniania książki  Pedagogicznej Biblioteki Powiatowej (1951 – 1975)

 1. Udział   w konferencjach rejonowych, specjalistycznych i samokształceniowych w mieście i powiecie. Prezentowanie nowości wydawniczych i czasopism z zakresu pedagogiki, wypożyczanie przywiezionych książek, rejestrowanie nowych czytelników.
 2. Rozmowy z nauczycielami na terenie szkół na temat najnowszych książek.
 3. Przygotowywanie wykazów  książek oraz czasopism i wysyłanie ich do szkół.
 4. Przygotowywanie wystawek książek na konferencje ZNP i Ośrodka Metodycznego.
 5. Przygotowywanie materiałów dla nauczycieli do referatów na konferencje samokształceniowe i rejonowe.
 6.  Udział w spotkaniach z młodymi nauczycielami rozpoczynającymi pracę pedagogiczną.
 7. Udział w naradach pracowników pedagogicznych Wydziału Oświaty,  prezentowanie nowości książkowych.
 8. Eksponowanie nowości w gablotach na terenie biblioteki i budynku.

Formy pracy w zakresie upowszechniania książki PBW i PBP

 1. Udział w konferencjach inspektorów i dyrektorów szkół.
 2. Udział w konferencjach metodyczno-przedmiotowych dla nauczycieli.
 3. Udział w szkoleniach teoretyczno-pedagogicznych ZNP.
 4. Wystawki nowości.
 5. Recenzje książek.
 6. Opracowywanie i wysyłanie do szkół informacji propagujących książki.
 7. Prowadzenie gabloty i tablicy informacyjnej z nowościami wydawniczymi.
 8. Prezentowanie wybranych nowości na konferencjach.
 9. Organizowanie wystaw tematycznych.
 10. Organizowanie konferencji metodycznych dla nauczycieli bibliotekarzy.
 11. Organizowanie spotkań z nauczycielami bibliotekarzami bibliotek szkolnych .
 12. Organizowanie zebrań szkoleniowych, sesji i zjazdów.
 13. Przygotowywanie tematycznych zestawień bibliograficznych.
 14. Prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego dla słuchaczy Studium Nauczycielskiego we Włocławku.
 15. Współpraca z nauczycielami metodykami do spraw bibliotek szkolnych poprzez uczestnictwo w zespołach nauczycielskich bibliotek i recenzowanie nowości pedagogicznych.
 16. Opieka nad działami nauczycielskimi w bibliotekach szkolnych.

Biblioteka Pedagogiczna Kujawsko – Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku

Biblioteka Pedagogiczna Kujawsko – Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku działa na rzecz środowiska lokalnego. Gromadzi i  opracowuje materiały  z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych. Udostępnia swoje zbiory wszystkim zainteresowanym. Prowadzi działalność informacyjną i bibliograficzną. Wspiera nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych. Prowadzi działalność edukacyjną i kulturalną.

Formy pracy w zakresie upowszechniania książki  Biblioteki pedagogicznej KPCEN

 1. Organizowanie wystaw nowości.
 2. Organizowanie wystaw tematycznych i okolicznościowych.
 3. Opracowywanie i wysyłanie do szkół informacji propagujących zbiory biblioteczne.
 4. Organizowanie form doskonalenia dla nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych.
 5. Przygotowywanie tematycznych zestawień bibliograficznych.
 6. Prowadzenie zajęć z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej dla uczniów wszystkich typów szkół i placówek.
 7. Prowadzenie szkoleń  dla czytelników  z zakresu poszukiwań informacyjnych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych naszymi  zbiorami i usługami, a w szczególności nauczycieli, studentów, uczniów:

Poniedziałek 10:00 – 18:00
Wtorek 10:00 – 18:00
Środa 12:00 – 18:00
Czwartek 10:00 – 18:00
Piątek 10:00 – 18:00
Sobota 10:00 – 15:00

Biblioteka gromadzi książki, czasopisma, dokumenty elektroniczne, filmy i dokumenty dźwiękowe z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych, publikacje naukowe i popularnonaukowe, piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, programy nauczania i podręczniki szkolne, materiały dotyczące problematyki oświatowej regionu.

Biblioteka prowadzi działalność informacyjno-bibliograficzną w zakresie: udostępniania informacji, opracowywania tematycznych zestawień bibliograficznych, szkolenia użytkowników w zakresie umiejętności pozyskiwania informacji, upowszechniania informacji o formach doskonalenia, aktualnym prawie oświatowym,  bieżących problemach oświatowych.

Do dyspozycji klientów biblioteki są:

katalogi komputerowe,  katalog on-line,-Internetowe Centrum Informacji Mulitimedialnej umożliwiające bezpłatny dostęp do Internetu, bibliografie dziedzin i zagadnień, podręczniki szkolne wraz z obudową metodyczną.

Kontakt

Wydział Wypożyczalni
054 231 33 42  w.31, e-mail: wypozyczalnia@cen.info.pl
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
054 231 33 42  w.32, 33 e-mail: czytelnia@cen.info.pl

Wydz. Gromadzenia, Opracowania i Selekcji Zbiorów
054 231 33 42 , w.40