Twitter

Polecamy.

  • „Wehikuł czasu” nad jeziorem Smętowo w Brześciu Kujawskim. 18 września 2021 at 11:00 – 18:00 18 września br. „Wehikuł czasu” zabierze nas w bardzo odległe czasy, 6500 lat wstecz, do neolitycznej osady pierwszych rolników, nad jezioro Smętowo w Brześciu Kujawskim.
  • Koncert poetycki 16 października 2021 at 19:00 – 20:00 Muzeum Diecezjalne, Plac Mikołaja Kopernika 3, 87-800 Włocławek, Polska Muzeum Diecezjalne we Włocławku zaprasza na kolejne koncerty organizowane w ramach cyklu „Muzyczne spotkania z ANWILEM”.

NaszWłocławek.pl

17 września 2021

NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

AKTYWNY SENIOR

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku zaprasza do wzięcia udziału w projektach Centrum AKTYWNY SENIOR 1 oraz Centrum AKTYWNY SENIOR 2. Głównym celem projektów jest tworzenie warunków dla włączenia społecznego oraz wsparcie mieszkańców miasta Włocławka, zamieszkujących teren objęty Lokalną Strategią Rozwoju, w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej.

W każdym z projektów, wsparciem zostanie objętych 8 osób z zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, z powodu m.in. niepełnosprawności oraz 5 osób z otoczenia ww. osób. Wsparcie polegało będzie na możliwości udziału w ww. osób w  różnych formach aktywności społecznej.

Celem ww. wsparcia będzie promocja alternatywnych form spędzania czasu wolnego jako czynnik integrujący, aktywizujący i motywujący do pracy na rzecz własnego środowiska.

Każdy z projektów będzie realizowany w trzech formach:

  1. działania indywidualne dla 8 osób niepełnosprawnych (zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem) realizowane w miejscu ich zamieszkania, takie jak: terapia zajęciowa, aktywizacja społeczna prowadzona przez animatora, trening motywacyjny realizowany przez psychologa, edukacja prozdrowotna (pielęgniarka) i działania usprawniająco-aktywizujące realizowane przez fizjoterapeutę i wykwalifikowanych opiekunów,
  2. działania środowiskowe dla 5 osób z otoczenia osób niepełnosprawnych w ramach modułu psychologiczno-społecznego i modułu edukacyjno-zdrowotnego, realizowane w formie warsztatów grupowych w siedzibie Ośrodka Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 15 we Włocławku,
  3. działania grupowe dla wszystkich uczestników projektu (13 osób) w ramach modułu psychologiczno-społecznego (trening motywacyjny, poradnictwo z zakresu aktywizacji społecznej), które odbędą się w siedzibie Ośrodka Dziennego Pobytu oraz działania grupowe w ramach modułu integracyjnego (animacja społeczno-kulturalna) w ramach którego przewidziane są wspólne aktywności na rewitalizowanym terenie miasta Włocławek, mające na celu zainicjowanie aktywnych form wspólnego spędzania czasu wolnego osób z niepełnosprawnościami m.in. na terenie miasta Włocławek w dostępnej architekturze bez barier.

Projekty proponują wprowadzenie innowacyjnego systemu wsparcia dla osób starszych, schorowanych, z niepełnosprawnością, wykluczonych społecznie, wymagających opieki oraz osób z otoczenia opiekujących się ww. osobami poprzez aktywizację społeczną polegającą na pobudzaniu do aktywności społecznej w szczególności przez specjalistów, na co dzień świadczących pracę zawodową na rzecz mieszkańców domu pomocy społecznej. Rolą projektu jest wsparcie dwóch grup docelowych.

Projekty realizowane będą w miesiącach maj, czerwiec, lipiec.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie (osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami oraz opiekujące się ww. osoby spokrewnione tzw. osoby z otoczenia) mogą zgłaszać się w terminie do 28 kwietnia 2021 r. do biura projektu, które znajduje się w siedzibie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku w celu wypełnienia i złożenia kwestionariusza rekrutacyjnego wraz z oświadczeniami (decyduje data wpływu, nie data wysyłki)

Dokumenty do pobrania:

Aktywny Senior 1 (http://dpswloclawek.pl/project,more,1.html)

Aktywny Senior 2 (http://dpswloclawek.pl/project,more,2.html)

Wypełniony kwestionariusz rekrutacyjny można doręczyć do biura projektu lub przesłać pocztą (adres: Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku 87-800).

Biuro Projektu:

parter budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku.

Kontakt:
tel. 729 710 954,    729 767 158
e-mail: projekty@dpswloclawek.pl

Gmina Miasto Włocławek – Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej 19 we Włocławku realizuje projekt Centrum „AKTYWNY SENIOR 1” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych Lokalną Strategią Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt zostały wybrany do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Miasta Włocławek na lata 2014-2020 w ramach konkursu ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Włocławek.

Dom Pomocy Społecznej
we Włocławku
przy ul. Nowomiejskiej 19