NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

„Jan Paweł II – Człowiek, Pasterz, Inspirator”


Konkurs jest realizowany w ramach obchodów XX rocznicy wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II we Włocławku.

 1. Dla uczniów szkół podstawowych –  „Portret Jana Pawła II – Wielkiego Papieża, Wielkiego Polaka”.
 2. Dla gimnazjalistów – prezentacja multimedialna „Moje spotkania z papieżem”.
 3. Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – „Jan Paweł II – trwały ślad w moim życiu”.

Organizatorzy: Poseł Łukasz Zbonikowski, Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miasta Włocławek przy współpracy Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. Jana Długosza we Włocławku.

Idea konkursu:

Konkurs skierowany jest do uczniów włocławskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Ideą konkursu jest pielęgnacja pamięci o Ojcu Świętym Janie Pawle II.

Zadaniem uczestnika jest stworzenie indywidualnej pracy mającej charakter twórczy.

Cel konkursu:

–        Uczczenie XX rocznicy pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Włocławka.

–        Zachęcenie młodych włocławian do udziału w wydarzeniach organizowanych na cześć Jana Pawła II.

–        Inspirowanie młodzieży do rozwijania swoich zainteresowań.

Patronat Honorowy: J.E. ks. Biskup Wiesław Mering

Zasady konkursu:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Włocławka i powiatu włocławskiego.
 2. Autorstwo pracy musi mieć charakter indywidualny; dopuszcza się opiekę merytoryczną sprawowaną przez nauczyciela.
 3. Uczestnik przygotowuje maksymalnie jedną pracę.
 4. Autor wyraża zgodę na wykorzystanie swojej pracy w publikacjach, z zastrzeżeniem zachowania praw autorskich.
 5. Pracy konkursowej musi towarzyszyć formularz zgłoszeniowy.
 6. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi przez organizatorów konkursu.

Forma pracy:

 1. Praca musi być wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu.
 2. Forma i format pracy:
 3. – Konkurs dla uczniów szkół podstawowych: praca malarska wykonana w dowolnej technice (m.in. farba, kredka, węgiel, ołówek)  na papierze technicznym formatu A 4;

  – Konkurs dla gimnazjalistów: prezentacja multimedialna zawierająca materiały zdjęciowe z opisami; pod pojęciem „materiały” organizator rozumie wszelkie zdjęcia, wycinki prasowe, rysunki, bilety i wejściówki, wywiady dotyczące wszystkich pielgrzymek Ojca Świętego do Polski oraz wszelkie uczestnictwo w spotkaniach z Janem Pawłem II na terenie całego świata, m.in. w Watykanie; praca winna dotyczyć relacji osób bliskich uczestnikowi, ale również takich, które zostaną przez uczestnika odnalezione i zachęcone do zrelacjonowanie swoich spotkań z Papieżem, praca musi być dostarczona w formie prezentacji elektronicznej na płycie CD;

  – Konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych: uczestnicy w formie rozprawki opisują wpływ postaci i działalności Jana Pawła II na ich życie, przedstawiają swoje zmiany, których inspiracją był Polski Papież, praca musi być dostarczona w formie elektronicznej (doc) na płycie CD.

 4. Do pracy winien być dostarczony Formularz Zgłoszeniowy, stanowiący integralną część niniejszego regulaminu. Musi zawierać informacje o autorze: imię i nazwisko, wiek, adres do korespondencji, adres mail’owy, numer telefonu, oraz dane dotyczące szkoły (typ szkoły, klasa, adres do korespondencji i nazwisko nauczyciela – opiekuna merytorycznego).

Kryteria oceny:

 1. Ciekawy i twórczy sposób realizacji tematu;
 2. Estetyka pracy;
 3. Forma pracy;
 4. Uchwycenie idei konkursu.

Kapituła konkursu:

 1. Prace będą oceniane przez Kapitułę Konkursu złożoną z organizatorów.
 2. Werdykt Kapituły jest ostateczny.

Nagrody:

 1. Przewiduje się trzystopniową gradację nagród (I, II, III miejsce) oraz wyróżnienia. Dopuszcza się możliwość przyznania w każdej kategorii nagród równorzędnych,w każdym konkursie oddzielnie.
 2. Każdy z uczestników otrzyma dyplom.
 3. Nagrody nie będą wymieniane na ekwiwalent pieniężny.

Terminarz konkursu:

 • Terminarz konkursu: Start 19 maja – zakończenie 20 czerwca
 • Prace wraz z Formularzem Zgłoszeniowym należy dostarczyć, bądź nadesłać do 15 czerwca 2011 (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
 • Biuro Poselskie Posła Łukasza Zbonikowskiego,
  ul. Jagiellońska 21, 87-800 Włocławek

  z dopiskiem nazwy konkursu, w którym są składane.
  Postanowienia końcowe:

  1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej: www.zbonikowski.pl
  2. Uczestnictwo w konkursie jest  równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
  3. Prace opatrzone imieniem, nazwiskiem, adresem uczestnika oraz nazwą szkoły winny być dostarczone w wersjach: papierowej i elektronicznej.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie. Z chwilą opublikowania ich na stronie internetowej stają się one obowiązujące.
  5. W sytuacjach nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, rozstrzyga organizator konkursu.
  6. Uczestnik konkursu, opiekun merytoryczny, wyrażają zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu (ustawa z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 833).
  7. Wszelkie pytania należy kierować za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się  na stronie internetowej www.zbonikowski.pl lub telefonicznie pod numerem: (54) 232-32-44