NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

„Lepsza przyszłość” dla włocławskich uczniów

Uczennice i uczniowie wszystkich włocławskich szkół, mający dotychczas problemy z nauką mają szansę skorzystać z bezpłatnego wsparcia w ramach projektu „Lepsza przyszłość – wyrównywanie szans w edukacji”. Projekt, na który Urząd Miasta otrzymał stuprocentowe dofinansowanie z unijnej kasy (1,2 mln zł), adresowany jest do 440 chłopców i 400 dziewcząt. Różnice w podziale na płeć wynikają z założeń polityki unijnej, a szczegółowa liczba ustalona została po analizie wyników nauczania w naszym mieście. W ubiegłym roku szkolnym do włocławskich szkół uczęszczało 9153 chłopców (52,17%) i 8391 dziewcząt (47,82%). Chłopcy stanowili też zdecydowaną większość wśród niepromowanych. 261 z nich (65,17%) nie zdało do następnej klasy, przy liczbie 137 dziewczynek (34,42%). Projekt „Lepsza przyszłość” uwzględnia potrzeby edukacyjne z podziałem na poszczególne grupy wiekowe. Dla uczniów szkół podstawowych klas I-III przewidziano 270 miejsc. 210 uczestników będzie mogło wziąć udział w zajęciach psychologiczno-pedagogicznych i zajęciach edukacyjnych z zakresu podstawy programowej. 60 uczniów weźmie udział w zajęciach logopedyczno-psychologicznych. Dla kolejnych 210 uczniów klas IV-VI będą się odbywać zajęcia: psychologiczno-pedagogiczne, humanistyczne, matematyczno-techniczno-przyrodnicze oraz z zakresu technologii informacyjnej i informatyki. 210 miejsc przewidziano także dla gimnazjalistów. Mogą oni uczestniczyć w bloku zajęć obejmującym: przedmioty humanistyczne, z języka obcego, matematyczno-techniczno-przyrodnicze, technologię informacyjną, doradztwo zawodowego oraz przedsiębiorczość. W szkołach ponadgimnazjalnych przewidziano następujące wsparcie: zajęcia z języka polskiego, języków obcych, matematyczno-techniczno-przyrodnicze, technologii informacyjnej i informatyki oraz doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości z elementami psychologii. Uczestniczyć w nich będzie 255 uczniów. Projekt obejmuje nie tylko darmowe zajęcia. Uczniowie szkół podstawowych na każde 2 godziny zajęć otrzymają bezpłatnie posiłek (bułka i soczek), a w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na każde 4 godziny nauki przysługiwać będzie jeden obiad. Istotną formą wsparcia będą także materiały dydaktyczne, w cenie około 100 zł do każdego rodzaju zajęć. Przykładowo, uczeń liceum lub technikum, który uczestniczy w programie składającym się z pięciu, wyżej wymienionych, modułów będzie mógł otrzymać pomoce dydaktyczne wartości ponad 500 zł. Odrębne wsparcie przypadnie samym szkołom, w których odbywać się będą zajęcia. Zgodnie z ich życzeniem, dla podstawówek i gimnazjów przewidziano zakup 11 tablic interaktywnych, a dla ponadgimnazjalnych 7 notebooków wraz z projektorami multimedialnymi. W projekcie mogą uczestniczyć także uczniowie niezameldowani w naszym mieście. Warunkiem jest jedynie uczęszczanie do jednej z włocławskich szkół oraz dotychczasowe wyniki w nauce, które potwierdzą, iż pomoc im jest wskazana. Zajęcia odbywać się będą w: szkołach podstawowych nr 3, 7, 20, gimnazjach nr 2 i 12, zespołach szkół nr 1, 7, 9, 11, Elektrycznych, Ekonomicznych, Samochodowych, Technicznych oraz I, II i III Liceum Ogólnokształcącym. Program jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.